Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Октјабр 2013

Доғруданмы Сәфәр Әбијев ән барышмаз дүшмәни илә бирләшир?

Ҹәми ики һәфтә әввәл кечмиш мүдафиә назиринә гаршы амансыз кампанија апаран шәхс гәфилдән Әбијевин һүгугларыны мүдафиә етмәјә һазыр олдуғуну елан етди вә ордуда башламыш ислаһатлара гаршы чыхды 

Јени тәјин олунмуш мүдафиә назири Закир Һәсәновун Мүдафиә Назирлији системиндә он илләрдир көк салмыш коррупсионер шәбәкәни сөкмәјә башладығы бир вахтда “Еһтијатда вә Истефада олан Забитләр” Иҹтимаи Бирлији адындан бу ҝүн јајылмыш бәјанат ајдын сәмада шимшәк кими чахды. Мәлум олду ки, ҹәми ики һәфтә әввәлә гәдәр кечмиш мүдафиә назиринә гаршы амансыз кампанија апаран бу Иҹтимаи Бирлик, даһа доғрусу онун шүбһәли имиҹә малик рәһбәри Јашар Ҹәфәрли Мүдафиә Назирлији системиндә апарылмагда олан кадр дәјишикликләриндән нараһат олуб вә һәтта “иҹтимаи әсасларла” Сәфәр Әбијевин “һүгугларынын мүдафиәсинә” һазырлашыр. 

Јашар Ҹәфәрли ҹәми ики һәфтә әввәл - Сәфәр Әбијевин 18 илдән артыгдыр тутдуғу мүдафиә назири постундан узаглашдырылмасына сајылы ҝүнләр галдығы бир вахтда она гаршы нөвбәти ифшаедиҹи факты ачыгламышды. Ҹәфәрли иддиа едирди ки, Маҹарыстанын ОТР Банк-ы Сәфәр Әбијевин тәкҹә бир һесабда 65 милјон доллар пулуну дондуруб. Ҹәфәрли бу фактла бағлы Милли Тәһлүкәсизлик Назирлијинә мүраҹиәт едирди вә тәдбир ҝөрүлмәсинә чағырырды. Кечмиш һәрбчи һәтта Әбијевин чиркли пулларынын көчүрүлдүјү банк һесабларыны вә көчүрүлән мәбләғләри дә ҝөстәрмишди. Әбијевин севимли сөзчүсү Елдар Сабироғлу исә Ҹәфәрлини ағыр ифадәләрлә тәһгир едәрәк онун сифариш јеринә јетирдијини дејирди. 

Бу, Ҹәфәрлинин Әбијевә гаршы мүбаризәсиндә јеҝаны епизод дејил. Кечмиш һәрбчи мүдафиә назириндән шикајәт етмәдији үнван бурахмајыб. Ондан һәтта АБШ президенти Барак Обамаја да шикајәт ҝөндәриб. Сәбәб бу иди ки, Ҹәфәрли коррупсијалашмыш назирин Азәрбајҹандакы президент сечкиләри әрәфәсиндә АБШ-а дәвәт олунмасыны дүзҝүн сајмырды. Бунунла белә Ҹәфәрлинин Әбијевә гаршы мүбаризәсиндә мүәммалы епизодлар да чох олуб. Мәсәлән, о бир нечә дәфә мүдафиә назиринин евинин гаршысында пикет тәјин етсә дә һәр дәфә аксијаны тәхирә салырды.

Әбијевин вә онун рәһбәрлији алтында Мүдафиә Назирлији системинин нә дәрәҹәдә коррупсијалашдығына даир индијәдәк мәтбуат чох јазыб. Мүдафиә Назирлијинин адларыны ҝизли сахлајан бир груп забити гәзетләрә ҝөндәрдикләри мәктубда Әбијевин бүтүн Мүдафиә Назирлији системинә сирајәт етмиш шәбәкәси-“јағлы” вәзифәләр тутан гоһумлары барәдә әтрафлы бәһс олунурду. Бу бахымдан Ј.Ҹәфәрлинин Әбијевә гаршы кампанијасыны кечмиш һәрбчинин орду системиндәки коррупсијаја гаршы мүбаризәси кими гәләмә вермәк чәтин дејилди. 

Лакин инди нә баш верди ки, Әбијевин ән гаты дүшмәни гәфилдән онун “позулмуш һүгугларынын” мүдафиәчисинә чеврилди вә Мүдафиә Назирлијиндәки коррупсионер шәбәкәнин сөкүлмәсинә јөнәлмиш ислаһатлара гаршы чыхды? Доғруданмы Әбијевә гаршы дөјүшән Ҹәфәрли әсл “муздлу дөјүшчү” кими “даһа артыг һагг өдәмәјә һазыр олан” кечмиш назирин тәрәфинә кечиб? Нә дәрәҹәдә мүмкүндүр вә инандырыҹыдыр ки, вәзифәдән узаглашдырылмасындан наразы галан Әбијев ҹәми ики һәфтә әввәләдәк она сарсыдыҹы һүҹумлар едән, шүбһәли имиҹә малик кечмиш һәрбчинин хидмәтләриндән истифадә етмәјә башлајыб? Бәлкә Ҹәфәрлини сон ҝүнләрәдәк Әбијевә гаршы “дөјүшдүрән” “ҝөзәҝөрүнмәз” гүввәләр инди ону кечмиш назирин мүдафиәчисинә чевирмәклә вәзифәсини итирмиш ҝенерал-полковникә сон зәрбәләрини вурурлар? 

Ј.Ҹәфәрлинин сон ҝүнләр орталарда ҝөрүнмәдији вә хариҹә ҝетмәси дә бу суалларын бош јерә мејдана чыхмадығыны ҝөстәрир. Һәләлик суаллар ачыг галыр, анҹаг Сәфәр Әбијевин мөвгеләринин кәскин лахладығы вахтларда примитив өзүнүмүдафиә үсулларындан истифадә етдији мәлумдур. 

Мәсәлән, бу илин јазында ордудакы әсҝәр өлүмләри илә бағлы ҝениш иҹтимаи етиразлар башлајанда Мүдафиә Назирлији системиндә хидмәт едән бир груп забит, о ҹүмләдән һәрби һиссә командирләри Сәфәр Әбијеви тәрифләјән “зәһмәткеш мәктублары” јазмаға башлады. Бу мәктуб кампанијасына ән сәрт реаксијаны елә һаким Јени Азәрбајҹан Партијасындан вердиләр. Партијанын Иҹра Апаратынын рәһбәринин мүавини Сијавуш Новрузов Әбијеви мүдафиә едән “зәһмәткеш мәктублары”ына имза атанларын вә бу каманијаны тәшкил едәнләрин һәрби низамнамәни кобуд шәкилдә поздуғуну, беләләринә гаршы сәрт тәдбирләрин ҝөрүлмәсинин ваҹиблијини билдирди.

Һәләлик Ј.Ҹәфәрлинин тәәҹүблү бәјанатынын архасында һансы марагларын ҝизләндији гаранлыг галыр. Бунунла белә гејд етмәк лазымдыр ки, кечмиш мүдафиә назиринин Мүдафиә Назирлији системиндә башладылмыш дәјишикликләрдән нараһатлыг кечирмәк үчүн ҹидди сәбәбләри олмамыш дејил. 

Чүнки бу дәјишикликләр һеч шүбһәсиз ки, кечмиш назирин ордудакы бүтүн дајагларынын арадан галдырылмасына, һәтта һәбсләрә апарыб чыхара биләр. Белә вәзијјәтдә узун илләрдир өзүнә иҹтимаи рәјдә һеч мүттәфиг газана билмәјән кечмиш назирин инди бир нечә ҝүн әввәлә гәдәр она гаршы “дөјүшмүш” кечмиш һәрбчинин хидмәтләриндән истифадә етмәјә гәрар вермәси мүмкүндүрмү? Әҝәр беләдирсә онда бәрибашдан ајдындыр ки, Ј.Ҹәфәрлинин хидмәтләриндән истифадә етмәк кечмиш назирин вәзијјәтини анҹаг ағырлашдырмаға хидмәт едә биләрди... /Виртуалаз

3481 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP