Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Ијун 2014

Ермәниләр атәшкәси 64 дәфә позуб

Ҹәбһәнин мүхтәлиф истигамәтләриндә сутка әрзиндә атәшкәс режими үмумиликдә 64 дәфә позулуб.

Мүдафиә Назирлијинин мәтбуат хидмәтиндән верилән мәлумата ҝөрә, ермәни силаһлы бөлмәләри дүнән вә бу ҝеҹә Ермәнистан Республикасынын Иҹеван рајонунун Беркабер кәндиндә јерләшән мөвгеләрдән Газах рајонунун Гызылһаҹылы кәндиндә јерләшән мөвгеләримизи атәшә тутуб.

Фүзули рајонунун Һорадиз, Гараханбәјли, Горган, Ашағы Вејсәлли, Ашағы Сејидәһмәдли, Ашағы Әбдүррәһманлы, Ағдам рајонунун Шыхлар, Шурабад, Јусифҹанлы, Мәрзили, Баш Гәрвәнд, Тәртәр рајонунун Чајлы, Хоҹавәнд рајонунун Куропаткино, Ҹәбрајыл рајонунун Меһдили кәндләри јахынлығында вә адсыз јүксәкликләрдә јерләшән мөвгеләрдән дә Силаһлы Гүввәләримизин мөвгеләри атәшә тутулуб.
1938 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP