Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Ијун 2014

Рамиз Меһдијевин Русијаја мүәммалы сәфәри

Азәрбајҹан һакимијјәтиндәки руспәрәстләрин фәаллығы әкс груплары нараһат едиб

Азәрбајҹан һакимијјәтиндә руспәрәст гүввәләр хејли фәаллашыб. Һәмчинин онларын сајы артмагдадыр. Әҝәр әввәлләр игтидарда јалныз Президент Администрасијасынын (ПА) рәһбәри Рамиз Меһдијев Русијаја јахын шәхс кими характеризә едилирдисә, артыг бу сыраја даһа бир ҝүҹлү фигур әлавә олунуб: Фөвгәладә һаллар назири Кәмаләддин Һејдәров. Һакимијјәтдахили мәнбәләрдән сызан мәлуматлара ҝөрә, бу гүввәләр ајры-ајры дејил, бирҝә фәалијјәтә үстүнлүк верирләр.
Јәни, Русија фактору узун мүддәт араларында ҝәрҝинлик олан Рамиз Меһдијевлә Кәмаләддин Һејдәрову бир араја ҝәтириб. Һәр ики мәмурун командасы Русија илә бағлы актив тәблиғата башлајыб. Бундан башга В Азәрбајҹан-Русија Реҝионларарасы Форумун Гәбәләдә кечирилмәси Кәмаләддин Һејдәровун Кремллә јахынлығынын тәзаһүрү һесаб едилир. Ән диггәтчәкән мәсәлә Рамиз Меһдијевин Русијаја сәфәридир.
Ыјунун 19-20-дә Русија Федерасијасынын Татарыстан Республикасынын пајтахты Казан шәһәриндә Тәһлүкәсизлик мәсәләләри үзрә јүксәк нүмајәндәләрин В Бејнәлхалг ҝөрүшү кечирилиб. Рамиз Меһдијев дә һәмин ҝөрүшдә иштирак едиб. Лакин АзәрТаҹ бу барәдә мәлуматы ијунун 23-дә јајыб. Јәни, Рамиз Меһдијевин Русијаја сәфәри ән азы 3 ҝүн ҝизләдиләрәк иҹтимаијјәтә һеч бир мәлумат верилмәјиб. Бу исә Рамиз Меһдијевин Русијаја сәфәриндә һансыса мүәммаларын олдуғуну демәјә әсас верир. Експертләр һесаб едир ки, чох надир һалларда сәфәрләр едән Рамиз Меһдијевин јухарыда гејд етдијимиз тәдбирдә иштирак ады илә Русијаја ҝетмәсинин көкүндә Кремл рәсмиләри илә Азәрбајҹан барәдә һансыса ҹидди мүзакирәләр дајана биләр. Јери ҝәлмишкән, Рамиз Меһдијев сәфәр чәрчивәсиндә Русијанын Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Николај Патрушев вә мүавини Рәшид Нургалијевлә икитәрәфли ҝөрүшләр кечириб. АзәрТаҹ Патрушевлә ҝөрүш барәдә хәсисликлә мәлумат јајыб. Бир ҹүмлә илә гејд олунуб ки, ҝөрүшдә икитәрәфли әмәкдашлығын инкишафы мәсәләләри мүзакирә едилиб.
Беләликлә, руспәрәстләрин фәаллығы Азәрбајҹанла бағлы ҹидди планларын олдуғундан хәбәр верир. Әкс груплар баш верәнләрдән ҹидди нараһат олуб. Онларын нараһатлығы өлкәнин дејил, өз талеләрилә бағлыдыр./азадлыг/
1933 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP