Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Октјабр 2013

Бәхтијар Гурбанов вә Рөјал Әсҝәрова һөкм охунду

"Биз һүсејнчиләрик вә һүсејнчиләр јалныз Аллаһ гаршысында диз чөкәрләр"
Исламазери.аз-ын хүсуси мүхбиринин вердији мәлумата әсасән, октјабрын 29-да Сәбаил Рајон Мәһкәмәсиндә диндар фәаллар Бәхтијар Гурбанов вә Рөјал Әсҝәровун мәһкәмәси олуб.

Мәһкәмә саат 11:40-да башлајыб. Илк олараг дөвләт иттиһамчысы чыхыш едиб. О, Бәхтијар Гурбанов вә Рөјал Әсҝәров барәдә 5 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум етмә ҹәзасы истәјиб. 

Даһа сонра мүдафиә тәрәфләри чыхыш едиб. Вәкил Јавәр Һүсејн чыхышы заманы дөвләт иттиһамчысынын истәдији ҹәзанын чох олдуғуну, онлара ән ашағы һәддә ҹәза тәдбиринин сечилмәсини истәјиб. Вәкил фикирләрини Бәхтијар Гурбанов вә Рөјал Әсҝәровун бу ишә ҹәһдини шәхси мараг вә мәнфәәт үчүн етмәдикләрини, онларын мәктәбләрдә һиҹаб гадағасына вә Тале Бағыровун һәбсинә етираз етмәклә, халгын үмуми марагларына ҝөрә белә бир аддым атмаларыјла әсасландырыб. Онларын сәмими етирафларынын, Бакы Шәһәр Иҹра Һакимијјәтинин һеч бир шикајәтинин олмамасыны, ҝәнҹ олмаларыны, аилә вәзијјәтләринин нәзәрә алынмасыны һакимдән истәјиб. Вәкил Јавәр Һусејн 5 ил һәбс ҹәзасынын ағыр ҹинајәткарлара тәтбиг едилдијини вурғулајыб.
Диҝәр ики вәкилин дә мүдафиә чыхышлары тәгрибән ејни олуб.

Даһа сонра һаким Бәхтијар Гурбанова сөз вериб.
О дејиб: "Вәкилләрин чыхышларыјла үмумиликдә разыјам. Лакин мәһкәмә системиндән әдаләтли гәрар ҝөзләмирәм. Чох адам олуб ки, шәрләнәрәк һәбс едилибләр. Биз дә онлар кими."
Һаким онун сөзүнү кәсәрәк башга мөвзулардан данышмамасыны вә өз иши барәдә данышмасыны истәјиб.
Бәхтијар Гурбанов дејиб: "Сон сөзүм будур ки, Аллаһ залымлара ләнәт еләсин."

Даһа сонра һаким Рөјал Әсҝәрова сөз вериб: "Бүтүн бу әзабларла, ишҝәнҹәләрлә шүкүрләр олсун ки, бизим әгидәмизи сарсыда билмәдиләр, сындыра билмәдиләр. Иншаллаһ һеч вахт едә билмәјәҹәкләр. Биз һүсејнчиләрик вә һүсејнчиләр јалныз Аллаһ гаршысында диз чөкәрләр. Аллаһа тәвәккүл едирик. Аллаһ, кифајәт едәр бизә. Залымлар билсинләр ки, нә гәдәр дамарымызда ганымыз ахыр, халгымыз үчүн, динимиз үчүн, Гарабағ үчүн, һагг-әдаләт үчүн мејданларда олаҹағыг. Ләббејк ја Һусејн!".
Бу заман мәһкәмә залыны "Ләббејк ја Һусејн" шүарлары бүрүјүб.

Даһа сонра һаким мүшавирә залына јолланыб. Фасиләдән сонра һаким мәһкәмәнин гәрарыны охујуб. О, Бәхтијар Гурбанов вә Рөјал Әсҝәровун һәр биринә 4 ил 6 ај мүддәтинә азадлыгдан мәһрум етмә ҹәзасы илә һөкм охујуб. Онларын үмуми ҹәзачәкмә мүәссисәләриндә ҹәза чәкәҹәјини билдириб.


3339 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP