Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Октјабр 2013

13 Сајлы Бакы Пешә Лисејиндә рүшвәт гајдалары

Кеҹмиш назирин адамы Мөвлүд Һаҹијев елим оҹағыны пул дағарҹығы һесаб едир

Етираф едәк ки, бу ҝүн Бакы Пешә Лисејләриндә вәзијјәт һеч дә үрәк ачан дејил. Бу да әлбәтдә ки, екс-тәһсил назири Мисир Мәрдановун тәдбиг етдији ганунларын бәһрәсидир. Дәфәләрлә Бакы Пешә лесејләри илә бағлы тәнгиди јазыларымыз ҝүндәмә ҝәтирилиб. Лакин сонрадан бәзи лисеј директорлары “өзүнәмәхсус” давранышлары илә мәсәләјә бир дәфәлик ногтә гојмағы баҹармышдыр. Јухарыда ҝөстәрилән лисјләрдән бири 13 сајлы Бакы Пешә Лисејидир. Сөзүҝүдән лисејдә мүәллим тәләбә мүнасибәтләри олдугҹа кафи гијмәтләндирилир. Лисејдән верилән мәлумата ҝөрә Директор Мөвлүд Һаҹыјев табечилијиндә олан тәһсил мүәсиссәни зәбт етмиш јашлылардан һесаб едилир. Һәтда ону да нәзәринизә чатдыраг ки, 13 сајлы Бакы Пешә Лисејиндә баш верән негатив һаллар күллү мигдарда вәсаит һесабына һәлл едилир. Башга бир мәлуматда билдирилир ки, Мөвлүд Һаҹијев екс-тәһсил назири Мисир Мәрдановун дөнәминдә дөвләт вәсаитини “ Силмәклә” бөјүк ганун позунтусуна јол вермишдир. Азеринеwс.тв олараг блдирмәк истәјирик ки, Мисир Мәрдановун шәрикли кадыры Мөвлүд Һаҹыјевин рәһбәр олдуғу 13 сајлы Бакы Пешә Лисејинин ҹидди јохламалара еһдијаҹы вар. Биз инанырыг ки, Малијјә Назирлији ҝөстәрилән тәһсил мүәсиссәни нәзарәтә ҝөтүрәҹәк, ганун гаршысында ҹаваб вермәли олан директор мәсүлијјәтә ҹәлб олунаҹаг.
Јазы һазырланаркән әмәкдашымыз 13 сајлы Бакы Пешә Лисејинин директору Мөвлүд Һаҹијевлә телефон әлагәси јаратмышдыр. Гаршы тәрфин мунасибәтини өјрәнмәјә чалышмаг истәјән әмәкдашымыз, гәрибә бир мүнасибәтин шаһиди олмушдур.” Биз Тәһсил Назирлији илә һасаблашырыг. Тәдбирдә шөбә мүдири Намиг мүәллим бизә дөнә- дөнә тапшырды ки, ким нә јазыр јазсын. Буранын бир саһиби вар о да Микајил Ҹаббаровдур”.
Новбәти јазыларымызда Тәһсил Назири Микајил Ҹаббаровун мәсәлә илә бағлы мөвгејини дәрҹ едәҹәјик./Азеринеwс.тв
3372 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP