Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Октјабр 2013

Азәрбајҹанда һәбсханада дәһшәтли ишҝәнҹә

Азәрбајҹанда һәбсханада дәһшәтли ишҝәнҹә - “Аҹ-сусуз...”

Бакы шәһәр сакини Сүлһијјә Әсҝәрова “6” сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсиндә сахланылан гардашынын физики ишҝәнҹәјә мәруз галдығыны билдирир. Бунунла бағлы “Гафгазинфо”ја мүраҹиәт едән С.Әсҝәрованын сөзләринә ҝөрә, гардашы Натиг Ҝүләлијев Зүлфигар оғлу артыг үч ҝүндүр ки аҹ-суссуз “карс”да сахланылыр.

О билдириб ки, гардашы аксиз маркасы олмајан сигарет сатышы илә мәшғул олдуғу үчүн бир ил бундан әввәл һәбс едилиб вә дөрд ил јарым ҹәзасынын чәкилмәјән һиссәси галыр: “Бу ајын 19-у ҹәзачәкмә мүәссисәсинин рәис мүавини олан Рөвшән адлы шәхс гардашымы ајағгјалын, көјнәксиз, бирҹә шалвар әјниндә 11 саат даш отагда сахлајыб.
Диҝәр мәһбусларын јанында папағыны чыхарыб тапдалајыб. Буну һәмин һадисәдән бир ҝүн сонра гардашым өзү зәнҝ едәрәк мәнә деди. Орада һәфтәдә бир дәфә ев телефону илә зәнҝ етмәјә иҹазә верилир. Рәисә шикајәт едәндә о, бизә мүавинини ҹәзаландырҹағыны деди, үстәлик гардашым һаггында да мүсбәт характеристика верди. Биз ејни заманда Әдлијјә Назирлијинин Пенитенсиар хидмәтинә мүраҹиәт етдик, Мәдәт Гулијевин гәбулунда олдуг.
О, бизә деди ки, ҝедин бундан сонра һеч ким она һеч нә едә билмәз. Һәфтәдә ики дәфә ҝөрүшүн, јемәк ҝәтирә биләрсиниз. Атам ајын 28-и она јемәк апарды, лакин нәинки јемәји, һеч бир стәкан су белә вермирләр она. Мәлум олду ки, биз Әдлијјә Назирлијинә шикајәт едәндән сонра ону “карс”а салыблар. Атам јенидән Мәдәт Гулијевин гәбулунда олду, Пенитенсиар Хидмәтин рәиси бизә деди ки, һара шикајәт едирсиниз един, о мәним ишчимдир вә мән ону мүдафиә едәҹәм. Инди биз билмирик һара мүраҹиәт едәк, гардашым 3 ҝүндүр ки аҹ-сусуз галыб”.
3487 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP