Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Октјабр 2013

"Гырмызы көрпү"дә "картоф мүһарибәси"

Ҝүрҹүстан-Азәрбајҹан сәрһәдиндәки “Гырмызы көрпү” сәрһәд-ҝөмрүк мәнтәгәсиндә ҝәрҝинлик јараныб. Бу барәдә мусават.ҹом-а һадисә јериндә олан мәнбәләрдән хәбәр верилиб.
Билдирилир ки, сәрһәдин һәр ики тәрәфиндә јүзләрлә инсан топланыб вә гаршы тәрәфә кечмәк истәјирләр. Анҹаг Азәрбајҹан тәрәфинин ирадәси үзүндән бу кечибләр баш тутмајыб вә бу күтләви наразылыға сәбәб олуб.
Мәнбә хәбәр верир ки, наразылыг о гәдәр шиддәтләниб ки, һәтта чахнашма һаллары гејдә алыныб.
Ону да гејд едәк ки, бу ҝүнләрдә ады чәкилән сәрһәд-бурахылыш мәнтәгәсинин рәһбәрлији дәјишдирилиб. Алдығымыз мәлумата ҝөрә, мәнтәгәнин јени рәиси өзүнү Кәнан Неһрәмли адыјла тәгдим едән бирисидир вә ајын 24-дән, рәис тәјин едилдији ҝүндән өз гајдаларыны тәтбиг етмәјә чалышыр вә наразылыг да бу үздәндир.
Һадисә јериндә олан мәнбә хәбәр верир ки, Кәнан рәис мәнтәгәјә өзүјлә бир дәстә гочу да ҝәтириб вә наразылығыны билдирәнләри, һаггыны тәләб едәнләри дөјдүрүр.
Мәнбәнин билдирдијинә ҝөрә, инсидентә сәбәб сакинләрин Ҝүрҹүстандан ҝәтирдикләри картофун өлкәјә бурахылмамасыдыр. Хырда бизнесменләр, еләҹә дә сакинләр ҹари доланышыглары үчүн өлкәјә кичик партијаларларла ҝәтирдикләри маллар ҝөмрүк сәрһәдиндә сахланылыб. Онлара билдирилиб ки, јалныз “КамАЗ”-ла картоф ҝәтирмәјә иҹазә верилир. Өзү дә бу шәртлә ки, мал өнҹә Бакыја апарылсын, орада Баш Ҝөмрүк Идарәсиндә сәнәдләшдирилсин. Јалныз бундан сонра мал јенидән рајон базарына чыхарыла биләр. Сакинләр дә бу әҹаиб гәрара етираз едирләр.
Сакинләр буну монополија кими гијмәтләндирирләр. Бу јахынларда Иран өз өлкәсиндән картоф ихраҹына гадаға гојуб. Монополистләр бу мәгамдан истифадә едиб картоф идхалыны там шәкилдә бир әлдә ҹәмләмәјә чалышырлар.(азадлыг)
3612 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP