Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нојабр 2013

Дини фәалын һәбсиндән шикајәт верилиб

Октјабрын 28-дә илаһијјатчы Талеһ Бағыровун мәһкәмәси заманы Сабунчу Рајон Мәһкәмәсинин бинасы гаршысында сахланылмыш дини фәал Аббас Һүсејновун һәбсиндән апеллјасија шикајәти верилиб. Буну “Медиа форум”а вәкил Бәхтијар Һаҹыјев дејиб.

Вәкил билдириб ки, Аббас Һүсејнова Сабунчу Рајон Мәһкәмәсинин гәрары илә 30 сутка инзибати һәбс ҹәзасы кәсилиб. Онун ганында експертиза заманы наркотик маддә ашкар едилдији иддиа олунуб. Фәал Инзибати Хәталар Мәҹәлләсинин 68.1 маддәси илә (шәхси истеһлак үчүн зәрури олан мигдарда, сатыш мәгсәдилә олмадан наркотик маддәләрин һазырланмасы, әлдә едилмәси, сахланмасы, дашынмасы вә ҝөндәрилмәси) тәгсирли билиниб.

Вәкил билдириб ки, Аббас Һүсејновун наркотик истифадәчиси олуб-олмадығыны јохламаг үчүн јенидән експертиза тәјин олунмасыны тәләб едәҹәк.

Октјабрын 28-дә илаһијјатчы Талеһ Бағыровун мәһкәмәси заманы Сабунчу Рајон Мәһкәмәсинин гаршысында полислә диндарлар арасында гаршыдурма јараныб. Полис тәхминән 20 нәфәри сахлајыб. Сахланыланларын әксәријјәти сәрбәст бурахылыб. 4 нәфәр - Бәкир Сүлејманов, Шәһријар Аббасов вә Тәбриз Сәбирли Инзибати Хәталар Мәҹәлләсинин 310.2 (полисә табе олмама) маддәси илә 15 сутка, Аббас Һүсејнов исә 30 сутка һәбс ҹәзасы алыб.
3545 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP