Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2013

Хоҹәсән бәләдијјәсинин гочусу сакинләрә ган уддурур

“Гочу Чинҝиз” ләгәбли шәхси һеч полис дә тапа “билмир”...

Сулутәпәлиләр сәксәкә ичиндәдир - “Гочу Чинҝиз” һәр ан ҝәлә биләр. Бу гәсәбәдә 15 илдән чохдур ев тикиб мәскунлашан мәҹбури көчкүн Семинарист Шәрифов да сәксәкә ичиндә јашајанлардан биридир.

“Тез-тез ҝәлир, ҝирир һәјәтә, гаршысына чыханы сөјүр, бағырыр, ҝедир. Гапыдан чыханда да дејир, мән гајыдынҹа јығышын чыхын бурадан, булдозерлә гајыдаҹам, евинизи башыныза учурдаҹам” - С.Шәрифов белә дејир.

Көчкүн дејир ки, Гочу Чинҝиз 9 јашлы ҝөздән әлил нәвәсини неҹә вурубса, ушағын башы дивара дәјиб. Семинарист Шәрифов Гочу Чинҝизлә бағлы әрази полисинә шикајәт едиб.

“Дедиләр ки, Гочу Чинҝиз Хоҹәсән бәләдијјәсиндә ишләјир. Ҝетдим ки, ҝөрүм бу Гочу Чинҝиз орада нә ишлә мәшғул олур. Бәләдијјәнин бинасында гаршыма чыхды. Башынын дәстәси илә иди. Дүзү, тәк идим дејә ҹынгырымы да чыхармадым. Чүнки дејирләр ки, бу адам башдан-ајаға шәр-хатадыр. Дүшүндүм ки, онун ишләдији идарәнин ичиндәјәм, мәни дә шәрләјәр. Чыхдым бәләдијјә сәдринин отағына, дедим белә-белә. Бәләдијјә сәдри дә анд-аман еләди ки, биздә Чинҝиз адында ишчи јохдур. Дедим ахы индиҹә гапыда мәнимлә үз-үзә ҝәлди. Бәләдијјә сәдри үзүмә дирәшди ки, ола билмәз” - С.Шәрифов башына ҝәләнләри нәгл едир.Гочу Чинҝизин сорағы ҝәләндә Сулутәпәдә узун илләрдир ев тикиб јашајан башга сакин Гурбан Сәфәровун да рәнҝи-руһу гачыр. Һәр һалда өзү белә дејир: “Аилә бөјүк, јер дарысгал. Һәјәтдә ики отаға битишик бирини дә тикмәк истәдик. Дедиләр, Гочу Чинҝизи ҝөр, тик, јохса хәбәр тутса, сөкдүрәҹәк. Дедим, әши, бураларын бир гочусу вар, о да Рөвнәг Абдуллајевдир. Вахташыры төкүр үстүмүзә ордусуну, евләримизи сөкдүрүр, өзүмүзү дә дөјдүрүр, тутдурур, Чинҝиз кимди ахы... Елә дашы даш үстә гојмушдум ки, Гочу Чинҝиз башынын дәстәси илә ҝәлди. Өзүнү ҝаһ бәләдијјәнин, ҝаһ да иҹра һакимијјәтинин ишчиси кими тәгдим едир”.

Гурбан Сәфәров дејир ки, бу Гочу Чинҝиз Сулутәпәдә һара даш төкүрләрсә, ҹин кими о дәгигә орада пејда олур, тикинти саһибини боғазлајыр, һәдәләјир, пулуну алыб тикинтијә “хејир-дуасыны” вериб ҝедир: “Чохдан ешитмишдик ки, Сулутәпәдә һамынын таныдығы бир Гочу Чинҝиз вар. Һара даш төкүрләрсә, орада пејда олур. Анҹаг өз гаршымыза чыхмамышды”.

Сулутәпә сакинләри ону да дејирләр ки, әввәлләр Дөвләт Нефт Ширкәтинин мүһафизәчи гочуларынын ҝәлишини неҹә һәјәҹанла ҝөзләјирдиләрсә, инди дә һәмин һәјәҹаны Гочу Чинҝизә ҝөрә јашајырлар. Инди Нефт Ширкәтинин әл-ајағы јығышыб, јерли мәмурлар адамларын ҹанына Гочу Чинҝизи салыб. Һеч кәс Гочу Чинҝизин горхусундан гапысына гум-чынгыл төкә билмир.Сулутәпәјә нәзарәт едән Бинәгәди Рајон Полис Идарәси 40-ҹы полис бөлмәсинә Гочу Чинҝизлә бағлы хејли шикајәт олуб. Полис дејир ки, һәмин адамын кимлијини мүәјјәнләшдирмәклә мәшғулуг. Ән мараглысы да одур ки, бу шәхсин сојадыны да билән јохдур. Полисдән дә дејибләр ки, адамын һәлә сојадыны ахтарыб тапмаға чалышырыг, тапан кими өзүнү дә ахтармаға башлајаҹағыг...

Сакинләрсә билдирирләр ки, полис истәсә, Гочу Чинҝизи бир анда елә Сулутәпәнин ичиндәҹә ашкар едә биләр.

“Һәр дәфә Гочу Чинҝиз ҝәләндә полисә хәбәр веририк ки, ҝәлди. Амма һеч веҹләринә дә олмур” - бу да сакинләрин шикајәтидир.

Белә... Бир һалда ки веҹләринә дејил, демәли, Гочу Чинҝиз Сулутәпәдә чохунун гапысында һәлә чох ат ојнадаҹаг.../виртуалаз/3633 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP