Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Октјабр 2013

05 октјабрда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:
Бакыда вә Абшерон јарымадасында
Октјабрын 05-дә сојуг, күләкли һава шәраитинин давам едәҹәји, арабир јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир.
Ҝүҹлү шимал-гәрб күләји әсәҹәк.
Температур режиминин аномал ҝедиши ҝөзләнилир, ҝеҹә вә ҝүндүз 11-15 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
Азәрбајҹанын рајонларында
Октјабрын 05-дә шимшәк чахаҹағы, јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир, ајры-ајры јерләрдә интенсив олаҹағы ҝөзләнилир. Гәрб күләји әсәҹәк, бәзи јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк.
Һаванын температурунун ҝеҹә 10-15, ҝүндүз 15-19, дағларда ҝеҹә вә ҝүндүз 4-9 дәрәҹә исти, јүксәк дағлыг әразиләрдә 0 дәрәҹәјә јахын олаҹағы ҝөзләнилир.
Агрометеороложи шәрһ
Октјабрын 6-дәк республиканын рајонларында һава шәраитинин гејри-сабит кечәҹәји, температурун 5-8 дәрәҹә ашағы енәҹәји вә јағышларын јағаҹағы ҝөзләнилир. Температур режими енсә дә, бүтүн кәнд тәсәррүфаты биткиләринин инкишафы үчүн истилик еһтијатлары кифајәт гәдәр олаҹаг. Јалныз Мәркәзи Аран рајонларында истилик чатышмазлығы илә сәҹијјәләнән јағынтылы вә күләкли һава шәраити памбығын јетишмәсини, јығымыны вә гурудулмасыны чәтинләшдирәҹәк. Һава шәраити үмумән үзүм вә мејвә бағларында, бостанларда мәһсулун јығымы вә чохиллик отларын бичини үчүн әлверишсиз олаҹаг. Белә јағынтылар торпагда мәһсулдар су еһтијатларынын топланмасына әлверишли олса да, пајызлыг дәнли биткиләр үчүн ајрылмыш саһәләрдә сәпин габағы ишләрин апарылмасы шәраитини чәтинләшдирәҹәк.
3967 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP