Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Октјабр 2013

Азәрбајҹанда тапылан хәзинә нијә ҝизләдилир?

Товуз рајонунда Азәрбајҹанда тапылан хәзинә нијә ҝизләдилир? Сакинләрин билдирдикләринә ҝөрә, хәзинә рајон мәркәзиндән 35 км узаглыгда Баггаллы Галабојну әразисиндә тапылыб.

Анс-ин вердији хәбәрә ҝөрә, Товуз рајон Иҹра Һакимијјәтиндән бу барәдә мәлуматсыз олдугларыны десәләр дә, әразинин Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин әмәкдашлары тәрәфиндән там мүһасирәјә алындығы билдирилиб. 15 ҝүнә јахындыр ки, әсҝәрләр тәрәфиндән кәндә ҝириш-чыхыш тамамилә дајандырылыб.

Адычәкилән әрази Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин әмәкдашлары тәрәфиндән нәзарәтә ҝөтүрүлдүјүнү "Түркел" ТВ-јә кәнд сакинләри дә тәсдигләјибләр. Артыг 15 ҝүндүр ки, газынты ишләри апарылыр. Сакинләрин билдирдијинә ҝөрә, 1800 метр јүксәкликдә јерләшән адычәкилән галада гызыл олмасы һаггында сөз–сөһбәтләри чохдан ешитсәләр дә, буна әһәмијјәт вермәјибләр. Гызылы исә бир нәфәр кәнд сакини ашкарлајыб вә адијјәти гурумлара мәлумат вериб. Рајон мәркәзиндән 35 км – узаглыгда јерләшән Галабојну әразисинә бүтүн ҝириш-чыхыш бағланараг нәзарәтә ҝөтүрүлүб.

Кәнд сакини Умуд Әсҝәров исә тапылан хәзинәнин 19 – ҹу әсрә аид олма фактыны инкар етди. О, гызылын 6-7 әср бундан әввәлә аид олдуғуну сөјләди. Үстәлик хәзинәни тапан шәхс онун јахын гоһумудур.

Тапылан дәфинә исә 2 бөјүк тарихи шәхсијјәтә аиддир. Кәндлиләрин иддиасына ҝөрә, Гарагојунлу дөвләтинин баниси Гара Јусиф бу әразидә дөјүшәркән өлдүрүлүб вә мәһз бу јүксәкликдә дәфн едилиб.

Газынты ишләри һаггында әртафлы мәлумат алмаг үчүн Кирән кәнд иҹра нүмајәндәлијинә үз тутдуг. Нүмајәндәликдән исә әразинин дөвләт тәрәфиндән нәзарәтә ҝөтүрүлдүјүнү билдирдиләр.
4172 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP