Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Апрел 2015

Иранын дөјүш ҝәмиләри Әдән көрфәзинә чатды

Иран Әдән Көрфәзинә ҝөндәрдији 2 дөјүш ҝәмисинин бөлҝәјә чатдығыны ачыглајыб.

Спутник-ин вердији хәбәрә ҝөрә, апрелин 8-дә Әдән Көрфәзинә ҝетмәк үчүн јола чыхан Иран Дәниз Гүввәләринин 34-ҹү донанмасына аид "Бушеһр" мадди-техники тәҹһизат ҝәмиси илә "Әлборз" дағыдыҹы ҝәмиси Әдән Көрфәзинә чатыб.

Иран Дәниз Гүввәләри Командири Контрадмирал Һәбибуллаһ Сәјјари бөлҝәјә ҝөндәрилән донанманын миссијасы илә бағлы ачыглама верәрәк Иран ҝәмиләринин дәниз јолу тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси вә Иранын дәниз суларындакы марагларынын горунмасы олдуғуну билдирмишди.

Сәјјари, донанманын ҝөндәрилмәсиндә реҝиондакы мүнагишәләрин тәсиринин олуб олмамасы илә бағлы мүбаһисәләрә даир иддиалары тәкзиб етмишдир.

Бу арада Иран Дәниз Гүввәләринә мәхсус 33-ҹү Донанма, тәхминән бир ај әввәл бөлҝәдәки 77 ҝүнлүк вәзифәсини тамамлајараг Ирана гајыдыб.дејерлер//
940 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP