Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Октјабр 2013

Бајрам јахынлашдыгҹа гијмәтләр әлчатмаз олур

Гурбанлыг һејванларла јанашы, әрзаг мәһсуллары да баһалашмаға башлајыб; експертләр буну сүни амилләрлә изаһ едир...

Һәр ил мүсәлманларын мүгәддәс бајрамы һесаб едилән Гурбан бајрамы илә әлагәдар олараг пајтахтда, еләҹә дә бөлҝәләрдә әтин вә әрзагларын гијмәтиндә баһалашма мүшаһидә едилир. Гаршыдан ҝәлән бајрамын ән ваҹиб әмәли сајылан гурбанлыг гојун кәсмәк - мүсәлман аләминдә бу әламәтдар ҝүнүн атрибутуна чеврилиб. Бу үздән артыг рајонлардан һејван ҝәтирән ишбазлар бајрамда гијмәтләри ән азы 25-40 фаиз баһалашдырмаг барәдә дүшүнүрләр.

Реаллыг беләдир ки, әһалинин әксәр кәсими имкансызлыгдан гурбанлыг ала билмир. Базарларда исә хырда бујнузлу һејванларла јанашы, мал әтинин гијмәтиндә дә галхма мүшаһидә едилир. Бајрам јахынлашдыгҹа, чохлу сајда хырда бујнузлу һејванлар өлкәнин мүхтәлиф рајонларындан сатылмаг үчүн пајтахта ҝәтирилсә дә базарларда гијмәтләр јенә јухарыдыр. 
Мәлумдур ки, тәкҹә Азәрбајҹан јалныз бајрам ҝүнләриндә дејил, даим әт мәһсулларына ҝүҹлү тәләбаты илә сечилән өлкәләрдәндир. Бир чох мүсәлман өлкәләриндә бајрам ҝүнләриндә мал-гаранын гијмәтиндә ендиримләр едилир. Азәрбајҹанда исә һәр ил бунун әкси мүшаһидә олунур вә әтин гијмәти әввәлки ҝүнләрә нисбәтән баһалашдырылыр.
Бајрамын јахынлашмасы базарда әрзағын гијмәтиндә дә сүни артыма стимул вериб. Әт базарында вә мағазаларда әрзагларын гијмәтини өјрәнмәк үчүн бир нечә јерә баш чәкдик. 
Тәбриз күчәси әразисиндә јерләшән әт дүканынын саһиби Фирдовси һәлә ки әтин гијмәтинин дәјишмәз галдығыны билдирди. О, мал әтини 8 маната, гузу әтини исә 10 маната сатдығыны деди: “Һәлә ки кило илә сатдығымыз әтин гијмәтини баһалашдырмамышыг. Амма чох ҝүман ки, бајрама 1 вә ја 2 ҝүн галмыш гијмәтләр артаҹаг. Биз дә кәсмәк үчүн һејваны ҝедиб кәнддән ҝәтиририк. Гурбан бајрамы әрәфәси олдуғу үчүн кәнддә һејваны баһа сатырлар. Гурбанлыг гојунлар да сатырыг. Онларын гијмәтиндә исә артым етмишик”.
Бу заман гурбанлыг гојун алмаг үчүн ҝәлән мүштәри Асәф Әлијев һејваны индидән алмағын сәрфәли олдуғуну сөјләјир: “Гурбанлыг һејваны индидән алырам. Чүнки инди баһадырса, гурбан бајрамы ҝүнү ики гат баһа олаҹаг. Она ҝөрә дә алмаг истәјәнләрә мәсләһәт ҝөрәрдим ки, индидән алсынлар”. О, гәссабла узун-узады мүзакирәдән сонра разылыға ҝәлир вә һејваны 200 маната алыр.
Диҝәр әт дүканында чалышан гәссаб Намиг исә әтин гијмәтини 50 гәпик баһалашдырдыгларыны деди: “Әввәлләр мал әти 8 маната, инди исә 9-а, гојун әтини исә 10 манат 50 гәпијә сатырам. Гурбан бајрамындан сонра гијмәт әввәлки кими олаҹаг”.
Јағын, сүдүн, сүд мәһсулларынын гијмәтләриндә дә мүәјјән артым вар. Һәмчинин кәнд тәсәррүфаты мәһсулларынын гијмәти галхыб. Хүсусән дә картоф, соған, хијарын гијмәтиндә артым мүшаһидә едилир. Сатыҹылар баһалашманын Гурбан бајрамы илә әлагәли олдуғуну дејирләр. 
“8-ҹи километр” базарынын сатыҹыларынын сөзләринә ҝөрә, әсл баһалашма бајрама бир ҝүн галмыш олаҹаг: “Инди гијмәтләрдә елә дә артым јохдур. Биз дә истәмирик гијмәтләр галхсына. Анҹаг биздән асылы дејил. Бизә дә јериндән баһа сатырлар”.
Игтисадчы експертләр исә сүни гијмәт артымынын олмасыны вурғулајыр. Онларын гәнаәтинҹә, кәсим үчүн һејванларын, әтин гијмәтиндәки артымлар, еләҹә дә әтин гијмәтинин мөвҹуд сәвијјәси һеч дә базарын диктә етдији гијмәт артымлары дејил. Бу фонда билдирилир ки, әтин гијмәтинин азалмасы о заман мүмкүндүр ки, сүни барјерләр арадан галдырылсын вә өлкә дахилиндә гијмәтин базар тәрәфиндән тәнзимләнмәси һәјата кечсин. Әкс һалда, тәбии ки, јүксәлмәнин гаршысыны алмаг мүмкүн олмајаҹаг. 
Бурада исә әсас рол базара нәзарәт едән инһисарчылара вә Гурбан бајрамындан истифадә едәрәк даһа чох газанҹ ҝөтүрмәјә чалышан алверчиләрә мәхсусдур. Диҝәр тәрәфдән, о да гејд олунур ки, һәр ил гыш габағы әтин гијмәтинин галхмасы артыг адәт һалыны алыб./Мүсават

6018 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP