Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Октјабр 2013

Дәфнә јарпағынын мөҹүзәви хүсусијјәтләри

Ҝөбәләк, екзема вә дәри хәстәликләриндә истифадә едилә биләр
Дәфнә һәр заман јашыл бир ағаҹдыр. Јазда вә гышда јарпағыны төкмүр. Ароматик бир битки олан дәфнәнин гохусу хошдур. Дәфнә јарпағы јемәкләрә ләззәт вермәк мәгсәдијлә истифадә едилдији кими, тибби тәсирләри дә вар. Дәфнә јарпағындан чај вә тәбии дәрман истеһсалында истифадә олунур. Һәмчинин шорба, балыг, әт кими јемәкләрә әтир вермәк мәгсәдилә дә гатылыр. Јарпагларыны төкмәдијиндән һәр заман јарпагларыны топлама имканы вар. Анҹаг мај вә октјабр ајлары арасында топлан јарпаглар даһа тәсирлидир. Дәфнә биткисинин тибби вә косметик мәгсәдли олараг истифадә едилән һиссәси јарпаг вә јарпағындан әлдә едилән учуҹу есенсијел јағдыр. Дәфнә мејвәләриндән әлдә едилән дәфнә јағы антисептик хүсусијјәтә маликдир. Дәфнә јағы јағ туршулары вә есенсијел јағлардан мејдана ҝәлир вә чох ҝүҹлү антиоксидан вә антисептик тәсирә маликдир.

Дәфнә јарпағындан бир чох хәстәликләри мүалиҹә етмәк үчүн истифадә едилир, дәфнә јарпағы бир чох дәрдләрин дәрманыдыр. Дәфнә јарпағы сидик говуҹу, ағры кәсиҹи, микроб өлдүрүҹү хүсусијјәтләрә малик олмагла јанашы косметик васитә кими дә истифадә едилир.

Дәфнә јарпағынын сујундан душ гәбул етдикдә ағрылар кәсилир, јорғунлуг арадан галхыр. Бу биткидән мүәјјән шампунлар һазырланыр ки, бу да сач төкүлмәсинин гаршысыны алыр, сачын дибләрини ҝүҹләндирир, онлары јумшалдараг парлаглыг верир вә кәпәјин гаршысыны алыр. Дәфнә сабуну антисептик вә нәмләндириҹи тәсирә малик олдуғундан даими истифадәси сачын кәпәкләнмәсини вә сачда ҝөбәләк мејдана ҝәлмәсинин гаршысыны алыр. Дәфнә сабуну сач дибләриндәки мәсамәләри ачыр вә сач диби бошлугларын бәрпасына мүсбәт тәсир ҝөстәрир. Дәфнә јарпағындан һазырланан сабундан дәринин ҝөзәллији үчүн дә истифадә едилир. Гуру дәрини нәмләндирир. Дәфнә сабуну дәридәки мәсамәләри ачыб раһатлашдырыр. Дәфнә сабуну аларкән истифадә етдијимиз сабунун һәгиги дәфнә јарпағындан һазырландығындан әмин олун. Әсл дәфнә сабунун өзүнә хас гохусу вар вә ачыг-гәһвәји рәнҝдә олур.

Ҝөбәләк, екзема вә дәри хәстәликләриндә истифадә едилә биләр. Ҝөбәләк вә дәри хәстәликләри заманы да бу биткидән истифадә едилир. Бундан башга дәфнә јарпағындан алерҝијаја мејилли шәхсләрин вә һамилә гадынларын истифадә етмәси төвсијә едилмир. Дәфнә јарпағынын башга зәһәрли нөвләри мөвҹуд олдуғундан ондан истифадә едәркән диггәтли олмаг лазымдыр. Гејд едәк ки, дүнјада ән чох дәфнә ағаҹы Түркијәнин әразисиндә јетишдирилир. Аралыг дәнизи бөлҝәсиндә ән чох Һатајда јетишдирилән дәфнәнин јарпаглары Авропаја ихраҹ едилир вә Авропа өлкәләриндә дәрман вә косметик сәнајендә истифадә олунур./публика
4736 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP