Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Јанвар 2017

"Өлкәмиздә ермәниләрлә гоһумлуғу олан мәмурлар вар"

"Баш верәнләр Азәрбајҹан халгына гаршы бир тәһгирдир" - Һафиз Һаҹыјев


Сон ајлар вахтилә Азәрбајҹанда јашајан ермәниләрин өлкәмизә гајыдышынын тәшкили илә бағлы бир сыра аддымлар атылмагдадыр. Һансы ки, ҹәмијјәтдә бирмәналы гаршыланмајан бу аддымлар бәзи медиа органлары тәрәфиндән тәгдирәлајиг јенилик кими тәгдим олунмагдадыр.
Азәрбајҹан торпагларынын һәлә дә ишғал алтында олдуғу бир заманда ермәниләрин өлкәмиздә мәскунлашдырылмасы нә дәрәҹәдә доғрудур?

Модератор-а ачыглама верән Мүасир Мүсават Партијасынын сәдри Һафиз Һаҹыјев билдириб ки, баш верәнләр Азәрбајҹан халгына гаршы бир тәһгирдир:

“Тәсәввүр един ки, ермәниләр 1 ајдыр ки, Азәрбајҹан әсҝәринин ҹәсәдини бизә вермәкдән имтина едир, биз исә ермәниләри өлкәмизә дәвәт едиб онлара ев веририк. Ҝөрүн о, рәһмәтә ҝетмиш әсҝәрин анасы нәләр чәкир. Бир тәрәфдә сосиал шәбәкәләрдә онун оғлунун ҹәсәди јајылыр, диҝәриндә исә Бакыја дәвәт олунмуш ермәниләр. Мән дәфәләрлә гејд етмишәм ки, өлкәмиздә ермәниләрлә гоһумлуғу олан мәмурлар вар. Бу шәхсләр ермәниләрин Азәрбајҹана ҝәлмәсинин тәрәфдарыдылар. Онлар бүтүн имканлардан истифадә едәрәк ермәниләрин өлкәмизә ҝәлмәсини тәмин етмәк истәјирләр. Халгымыз бирлик нүмајиш етдирәрәк бу сатгынларын гаршысыны алмалыдыр.”
6418 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP