Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Октјабр 2013

Гәбәләдә шабалыд ағаҹлары мәһв олур

Гәбәләјә бәла ҝәлиб
"Бурада инсан амили вар"

Гәбәләдә шабалыд ағаҹлары мәһв олур. Бу барәдә рајон сакинләри хәбәр верибләр. Сакинләрин сөзләринә ҝөрә, шабалыдын јетишдији јеҝанә рајон олараг, Гәбәлә тезликлә бу сәрвәтини итирә биләр. Онларын сөзләринә ҝөрә, нечәиллик олмасындан асылы олмајараг, бүтүн ағаҹлар гурујур. Сакинләрин мүраҹиәтиндә дејилир: “Бу вәзијјәт чохдандыр ки, давам едир. Сәбәбини билмирик. Әввәлҹә Гәбәлә РЛС-ин фәалијјәти илә әлагәләндирирдик. Инди о да јохдур. Анҹаг ағаҹлар јенә гурујур. Биз исә һеч нә едә билмирик. Тәҹили тәдбир ҝөрүлмәсә, тезликлә ағаҹларын һамысы гурујаҹаг. Шабалыд Гәбәләнин сәрвәти сајылыр. Бу ағаҹлар гуруса, билмирик неҹә олаҹаг”.

Гәбәлә рајон иҹра башчысынын аграр мәсәләләр үзрә мүавини Раһиб Әһмәдов ачыгламасында билдириб ки, проблем садәҹә Гәбәлә вә јалныз шабалыд ағаҹлары илә бағлы дејил: “Шабалыд ағаҹларынын гурумасы иглимлә әлагәдардыр. Артиг бу, бејнәлхалг проблемә чеврилиб. Бүтүн дүнјада шабалыд ағаҹларынын гурумасы просеси мүшаһидә олунур. Үстәлик, гурујан јалныз шабалыд ағаҹлары да дејил. Иглим мешә вә бир сыра мејвә ағаҹларына тәсир едиб”.

Мүавин билдириб ки, мәсәлә илә бағлы бејнәлхалг сәвијјәдә чарә ахтарылыр: “Һәләлик иш адамларына мејвәләрин гидаландырылмасыны мәсләһәт ҝөрүрүк. Әсас чарә бу хәстәлијә гаршы дава-дәрман тапылмасыдыр”.

Иглим дәјишмәләри үзрә експерт ачыгламасында шабалыд вә гоз ағаҹларынын гурумасыны инсан амили илә әлагәләндириб. Онун сөзләринә ҝөрә, ағаҹларын гурумасына “ҝүмүшү булудлар” сәбәб олур. Һәрбчиләрин истифадә етдији һәмин метод Ҝүнәшдән ҝәлән бәзи хејирли шүаларын гаршысы алыр: “Мәгсәд исә дүнјада инсанларын чохалмасынын гаршысыны алмагдыр. Бу јолла әрзаг гытлығы јарадаҹаг вә инсанларын артымынын гаршысыны алаҹаглар”./Азнеwс
3786 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP