Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2018

Мисир Трампын Гүдслә бағлы гәрарына јашыл ишыг јандырыб

“Неw Јорк Тимес” гәзети Мисир өлкәсинин Трампын Гүдслә бағлы гәрарына јашыл ишыг јандырмасыны ифша едиб. Јајылмыш сәнәдләр ҝөстәрир ки, Мисир президенти Әбдүл-фәттаһ Сиси һөкумәти ҝизли шәкилдә Трампын Гүдсү Исраилин пајтахты елан етмәси гәрарына дәстәк вериб. Һалбуки, он илләр боју мүсәлманлар белә дүшүнүрдү ки, Әрәбистан вә Мисир әрәб дүнјасынын ики бөјүк ҝүҹү олараг, Американын сијасәтләрини гәбул етсәләр дә Гүдслә бағлы мөвгеләри дәјишмәздир.
“Неw Јорк Тимес” гәзети бир аудио јајараг Мисир президенти Әбдүл-фәттаһ Сисинин Трампын Гүдслә бағлы гәрарына дәстәк вермәсини ифша едиб. Бу аудиода Мисирин Кәшфијјат Идарәсинин јүксәк чинли мәмурларындан бири Әшрәф әл-Хули бир нечә тәсирли вә мүһүм телевизија каналы илә телефон бағлантысы јарадараг онлара тапшырыр ки, бүтүн әрәб гардашларымыз кими Трампын гәрарыны тәнгид едирик, амма Исраиллә гаршыдурма бизим милли марагларымызын хејринә дејил.
Мәмур сонра онлардан истәјир ки, Трампын гәрарыны тәнгид вә рәдд етмәк әвәзинә өз тамашачыларыныза Трампын гәрарыны гәбул етдирмәјә чалышсынлар.
Јајылан аудиоја әсасән мәлум олур ки, Мисир президенти Трампын гәрарыны дәстәкләмәкдән әлавә Рамуллаһы Фәләстинин пајтахты кими тәклиф етмишдир. Аудиода дејилир: “Гүдслә Рамуллаһын нә фәрги вардыр?”
381 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP