Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Октјабр 2013

Москвадакы гәтл Азәрбајҹана гаршы тәхрибата чеврилир

Орхан Зејналовун ҹинајәти Русијанын сифәтини ачыб; Русија һакимијјәтинин һадисәјә вердији реаксија дазбаш милләтчиләрин зопаларындан даһа тәһлүкәли вә сәртдир; Кремл өлкәмизә һәдә-горху ҝәлмәк үчүн фүрсәт тапыб; Москвада сојдашларымыз илк гурбанларыны верди...
Москвада азәрбајҹанлы Орхан Зејналовун октјабрын 10-да төрәтдији ағыр ҹинајәтдән сонра баш верәнләр криминал һадисә олајындан чыхараг һәм Русија, һәм дә Азәрбајҹанда ҝүнүн ән актуал мөвзусуна чеврилиб.
Дүнја тарихиндә Австрија-Маҹарыстан тахт-таҹынын вәлиәһди һерсог Франс Фердинандын 1914-ҹү илдә серб террорчусу тәрәфиндән гәтлә јетирилмәсинин Ы Дүнја мүһарибәсинә чеврилмәси үчүн бәһанә олдуғуну хатырламаг кифајәтдир. Дүнја үзәриндән 100 ил кечән бу тарихи инди јенидән тәкрарлајаҹаг гәдәр ағлыны итирмәјиб. Амма Москвада баш верән “бир гыз давасынын” ганлы сонлугла битмәсиндән сонра рус милләтчиләрин јүзләрлә инсанын ганынын ахыдылмасына ҹәһд етмәси дүнјанын әски сифәтинин һәлә дә там дәјишмәдијини ҝөстәрир.
Бу етник гаршыдурманын милјонларла азәрбајҹанлынын јашадығы гоншу Русијада баш вермәси исә Азәрбајҹана ҹидди сигнал олмалыдыр. Русија һакимијјәтинин бу һадисәјә вердији реаксија исә Азәрбајҹана дазбаш милләтчиләрин зопаларындан даһа тәһлүкәли вә сәрт месаж кими гәбул едилмәлидир.
Бир ҝәнҹин өлдүрүлмәсиндән гејзләнән рус милләтчиләринин ҝөзүнү ган өртә, онлар да азәрбајҹанлынын ишләдији кафени дағыда, киминсә ганыны төкә биләр. Амма ҹинајәт төрәтмиш олса да, Русија назири Азәрбајҹан вәтәндашыны әли-голу бағлы өз кабинетинә ҝәтирдиб она бүтүн нифрәти илә бахырса, бу, иргчиликдән даһа тәһлүкәлидир. Кремл бу һадисәдән санки Азәрбајҹана һәдә-горху ҝәлмәк үчүн истифадәни фүрсәт билди, ҹинајәт төрәтмиш вәтәндашымызы ашағылады, нүмајишкаранә тәпикләтди. Мүасир Русија тарихиндә бир илк иди ки, ҹинајәт төрәтмиш адамы дахили ишләр назиринин кабинетинә ҝәтирирдиләр. Бу, сон ҝүнләр медианын ҝүҹлү басгысы алтында олан дахили ишләр назир Владимир Колоколтсевин өзфәалијјәти, ҹинајәткар үзәриндә гәләбәсинин нүмајиши ола билмәзди. Чүнки онун гаршысындакы ҹинајәткар олса белә, башга бир өлкәнин вәтәндашы иди. Ағлы башында олан өлкә, гаршылыглы дипломатик мүнасибәтләрә һөрмәт едән дөвләт буну нәзәрә алмалыдыр. Русија рәсмиси бу һәрәкәти илә һәм дә өз вәтәндашы олан он минләрлә азәрбајҹанлыја да һөрмәт гојмады.
Франсанын "Ле Монде" гәзетинин Москва мүхбири Мари Жегонун һадисәләрә мүнасибәти даһа објективдир. Журналист јазыр ки, Русијада етник зәминдә ҹинајәткарлыг һалларына тез-тез раст ҝәлинир, амма бу, өлкәнин криминоҝен дурумуна ҹидди тәсир едәҹәк сәвијјәдә дејил: “Президент Владимир Путин ачыг милләтчи чыхышлар етмир, анҹаг мүәјјән һалларда әксәријјәтин рәғбәтини газанмаг үчүн бөјүк рус милләти идејасы илә ојнајыр”.
Бу илин ијулунда Москва әтрафы Подолск јахынлығында 18 нәфәрин өлүмүнә, 30-дәк адамын хәсарәт алмасына сәбәб олмуш автомобил гәзасыны төрәтмиш Ермәнистан вәтәндашы Һрачја Һарутјунјана мүнасибәти хатырламаг јеринә дүшәр. Русија һүгуг-мүһафизә органлары хәстәхана палатасындан ҝәтирдикләри ермәнини мәһкәмә гаршысына...арвад халатында чыхармышдылар. Тәсадүфмү? Әлбәттә ки, јох! Бу о заманлар иди ки, Ермәнистан Русијанын даһа бир бојундуруғуна-Ҝөмрүк Иттифагына үзвлүкдә инад ҝөстәрирди. Ермәнистанда һәтта Русија әлејһинә аксијалар да вүсәт алмышды. Русија исә бунлара ҹаваб кими Ермәнистан вәтәндашыны бунҹа рәзил бир вәзијјәтдә телекамералар гаршысына чыхарды. Ермәнистаны да, ермәниләри дә бу ағыр жести илә ашағылады. Сонра ермәниләр дә Путинә “халат ҝејиндирдиләр”, бу һәрәкәти шиддәтлә гынадылар, Ермәнистан омбудсманы Москваја етираз мәктубу ҝөндәрди. Нәтиҹә? Ермәнистан президенти бу һадисәдән ики ај сонра Ҝөмрүк Иттифагына үзв олмаға разылыг верди...
Гејд едәк ки, Русија даһа бир гоншусу Украјна илә дә нечә мүддәтдир сојуг мүһарибә апарыр: Кијеви ҝаһ виза режими илә һәдәләјир, ҝаһ бу өлкәјә игтисади санксијалар тәтбиг едир. Кремлин Кијевдән нә истәдији ајдындыр: Ҝөмрүк Иттифагына гошулмаг.
Русијанын бу криминалдан рәсми Бакыја гаршы тәзјиг кими истифадә едә биләҹәји барәдә иддиа ола билсин ки, һадисәләрин исти-исти вахтында реал ҝөрүнмәсин. Ортада ағыр бир ҹинајәт вә ҹинајәтин ачылмасыны тәләб едән гәзәбли топлум вар. Амма һадисәләрин мәһз тамам фәргли ахара јөнләндирилмәси белә шүбһәләрә әсас верир. Әввәла, бир рус һансыса бир гејри-славјан өлкәсиндә ағыр ҹинајәт төрәдирсә, бу о демәк дејил ки, онун әмәлинә ҝөрә бүтүн руслар ҹаваб вермәли, полисин дәјәнәји алтында һәрби әсирләр кими сахланмалы, иш јерләриндән говулмалыдырлар. Русијада мигрант проблеми Орхан Зејналовун ҹинајәти илә үзә чыхмајыб. Ганунсуз миграсија бүтүн Авропанын башағрысыдыр. Русија һакимијјәтинә дә проблемин һәллинин ләнҝимәсинә ҝөрә дахилдән гынаглар чохдур. Русијада ганунсуз јашајан исә тәкҹә азәрбајҹанлы мигрантлар дејил. Бәлкә дә Орта Асијадан ҝәләнләрлә мүгајисәдә азәрбајҹанлылар даһа чох гануна риајәт едирләр. Амма инди онларын даһа чох һәдәфә чыхмасы, минләрлә азәрбајҹанлынын чалышдығы “Покров” топдансатыш базарынын бағланмасы тәкҹә Орхан Зејналовун ҹинајәти илә әлагәләндирилә дә билмәз. Бурада Кремлин мараглары илә милләтчиләрин марагларынын үст-үстә дүшдүјү вә милләтимизә гаршы бир ојун гурулдуғу ҝөз өнүндәдир.
Азәрбајҹан һакимијјәти 9 октјабр президент сечкисиндән мөвгеләри зәдәли чыхыб. АТӘТ вә АБШ сечки илә бағлы нәтиҹәләри леҝитим һесаб етмәјиб, Авропа Бирлијинә дахил олан дөвләтләрин рәһбәрләри дә ЈАП намизәдини тәбрик етмәјә тәләсмир. Азәрбајҹан һакимијјәтини исә гаршыда ики чәтин сечим ҝөзләјир. Нојабрын сонунда Вилнүсдә Авропа Бирлијинә ассосиатив үзвлүклә бағлы Азәрбајҹанын да дәвәт алдығы тәдбир кечириләҹәк. Азәрбајҹанын үзвлүклә бағлы мәсәләси мүзакирә олунмаса да, тәдбирдә өлкәмизин АБ илә јахын перспективдә әмәкдашлыг контурлары ҹызылмалыдыр.
Декабр ајынын 15-и исә Азәрбајҹанын Ҝөмрүк Иттифагына үзвлүклә бағлы Москванын вердији конкрет вахт битир. Гејд едәк ки, бу тарихин Русија президенти Владимир Путинин Бакыја сон сәфәри заманы разылашдырылдығы барәдә иддиалар вар. Русија президентинин Ҝөмрүк Иттифагы илә бағлы мәсәләјә неҹә һәссас јанашдығыны хатырлатмаға исә еһтијаҹ јохдур.
Азәрбајҹанда сечкидән сонра һөкм сүрән нисби сакитлик нә гәдәр гәрибә сәсләнсә дә, Русијадакы олајларла позулмуш һесаб олуна биләр. Өлкәнин инди әсас диггәти Русијада баш верәнләрә јөнәлиб. Азәрбајҹан ҹәмијјәти Москвадакы олајлары диггәтлә изләјир; һәм О. Зејналов һәбс едиләркән олан гејри-инсани мүнасибәтә, һәм дә азәрбајҹанлыларын говулма тәһлүкәси илә үзләшмәсинә гәзәбини ҝизләтмир. О. Зејналовун һәбсиндән сонра да Русијада азәрбајҹанлылара гаршы һүҹумларын сәнҝимәмәси бу просесдә мараглы гүввәләрин олдуғуну бир даһа ҝөстәрир.
Сонда
Октјабрлын 16-да Русија пајтахтында Азәрбајҹан вәтәндашы гәтлә јетирилиб. АПА-нын Москва мүхбири хәбәр верир ки, бу ҝүн ҝүнорта саатларында пајтахтын Измајлово рајону әразисиндә јерләшән тиҹарәт мәркәзинин јанында үзәриндә чохсајлы бычаг зәрбәләри олан киши мејити тапылыб.
Апарылан арашдырмалар заманы мәлум олуб ки, гәтлә јетирилән шәхс Азәрбајҹан вәтәндашы Руслан Гарахајлыдыр.
İнди Азәрбајҹан һүгуг-мүһафизә органлары Бакыда даһа ајыг-сајыг олмалыдыр ки, мәсәлән, азәрбајҹанлы милләтчи дә “Торговы”да, Аллаһ еләмәмиш, бир русу бычаглајыб өлдүрмәсин.../мүсават.ҹом/
4024 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP