Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Мај 2019

Бу өлкә лидери ишғалчы Исраили “иргчи вә террорчу дөвләт” адландырды

“Дүнјада иргчилик, сојгырым вә бәшәријјәтә гаршы ҹинајәтләрин һамысы барбар, тәкәббүрлү вә террорчу Исраил режиминин мәһсулудур”.

“Анадолу” информасија аҝентлијинин вердији хәбәрә ҝөрә, бу фикирләри Малајзијанын баш назири Маһатһир Мәһәммәд “Ал Сһарг Форум" аналитик мәркәзи тәрәфиндән тәшкил олунан “Ҝәләҹәјини газан” мөвзусунда Иллик Ҝәнҹләр Конфрансында ифадә едиб.

Маһатһир Мәһәммәд Гәрби Асијадакы сијаси гејри-сабитлијин 2001-2003-ҹү илдә АБШ-ын рәһбәрлик етдији коалисијанын Ираг вә Әфганыстана гаршы мүдахиләләри илә башладығыны вә бу ҝүн дә давам етдијини вурғулајараг белә дејиб:

“Сурија, Ливија вә Јәмән кими, өлкәләрдә бәшәријјәт фаҹиәләринин шәкли чәкилир вә бүтүн дүнја чарәсиз шәкилдә изләјир”.

“Ишғалчы Исраилин иргчи вә агрессив сијасәти дүнјанын бир чох өлкәләриндә ксенофобија вә дөзүмсүзлүк әсасында ҹинајәтләрин бөјүк сүрәтлә артмасына, инсанлыға гаршы ҹинајәт вә сојгырым актлары төрәдилмәсинә ҝүҹлү тәкан вериб”-дејә Малајзија баш назири бир даһа вурғулајыб.

Гәрби Асијада проблем јашајан өлкәләрин әзијјәт чәкмәсинин хариҹи гүввәләрин мүдахиләсиндән гајнагландығыны билдирән Маһатһир, белә давам едиб: “Реҝиона мүдахилә едән гүввәләр, демократија вә инсан һаглары маскасы алтында өз мәнфәәтләрини тәмин етмәк үчүн әлләриндән ҝәләни едиб. Бүтүн бу баш верән фаҹиәләрин әсас сәбәби шүбһәсиз ки, Фәләстиндә баш верәнләрдир”.

Маһатһир Фәләстин мәсәләсинин һәлли үчүн бејнәлхалг бирлијин һәрәкәтә кечмәсинин шәрт олдуғуну сөјләјиб.
602 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP