Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Ијул 2019

Јәмәндә һәр ҝүн 12 ана вә көрпә өлүр

УНИҸЕФ (БМТ Ушаг Фонду) Јәмәндә ушагларын вәзијјәти илә бағлы һазырладығы сон һесабатында бу өлкәдә ушагларын дурумунун олдугҹа аҹынаҹаглы олдуғуну билдириб вә Әрәбистанын Јәмәндә һүзуруну бәрк писләјиб.
Һесабатда дејилир ки, Әрәбистан бејнәхлаг ганунлары ачыг-ашкар шәкилдә позараг Јәмәни виран едир, Јәмәнин шәһәрләринә гида маддәләринин чатдырылмасына мане олур.
УНИҸЕҜ-ин ачыгламасына ҝөрә, 2 ил јарымдан чохдур ки, бу өлкәдә ишчиләр өз маашларыны ала билмәјиб вә бу мәсәлә сәһијјә хидмәтинин даһа да ашағы енмәсинә сәбәб олмушдур. Хәстәханаларын фәалијјәти дајанмаг үзрәдир. Бундан әлавә, Әрәбистан гида маддәләринин јәмәнлиләрә чатдырылмасына мане олур, ушаглар һәр ҝүн гидасызлыгдан әзијјәт чәкир. Һал-һазырда Јәмәнин сәһијјә вә гида маддәләрини тәмин едән тәсисатларын 51 фаизи мәһв олмушдур.
2013-ҹү илдә һамилә аналар вә көрпә ушагларын өлүмү һәр ҝүн үчүн 5 нәфәр олмушдур. УНИҸЕФ-ин һесабатына ҝөрә исә бу рәгәм 2018-ҹи илдә һәр ҝүн үчүн 12 нәфәрдир.
Статистикалар ҝөрә, Јәмәндә доғулан һәр 30 ушагдан бири сәһијјә имканлары олмадығы үчүн һәјатыны итирир.
1103 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP