Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Октјабр 2013

Азәрбајҹан Русијаја нота вериб

Азәрбајҹан Москванын Бирјулево рајонунда гәтл төрәтмәкдә тәгсирләндирилән Азәрбајҹан вәтәндашы Орхан Зејналова консуллуг дәстәјинин ҝөстәрилмәси тәләби илә Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинә нота вериб.

Бу барәдә АПА-нын Москва мүхбиринә Азәрбајҹанын Русијадакы сәфирлијиндән мәлумат верилиб: “Нотаны дүнән тәгдим етмишик”.

Азәрбајҹанын Русијадакы сәфири Полад Бүлбүлоғлу “Дожд” телеканалына мүсаһибәсиндә билдириб ки, Азәрбајҹан тәрәфи О.Зејналовун вәкилләрлә вә лазым ҝәләрсә, тәрҹүмәчи илә тәмин олунмасыны тәләб едир: “Әҝәр Зејналовун гәтлдә иштиракы тәсдигләнәрсә, о, ән јүксәк ҹәзаја лајигдир”.

Хатырладаг ки, Русија пајтахтынын Гәрби Бирјулево рајонунда октјабрын 10-да 25 јашлы Јегор Шербаковун гафгазлы шәхс тәрәфиндән гәтлә јетирилмәси јерли сакинләрин етиразына сәбәб олуб. Гатилин тапылмасыны тәләб едән јүзләрлә рус милләтчиси вә “скинһед”ләр Гәрби Бирјулево рајонунда јерләшән “Бирјуза” тиҹарәт мәркәзи вә “Покров” мејвә-тәрәвәз базасына һүҹум едәрәк, тиҹарәт мәркәзиндә вә базарда чалышан Гафгаз вә Орта Асјадан олан мигрантлары өлүмҹүл дөјүбләр. Һадисә јеринә хүсуси тәјинатлы полис дәстәләри јеридилиб. “Скинһед”ләр полисләрә дә мүгавимәт ҝөстәриб. Онлар тиҹарәт мәркәзиндә јерләшән мағазалара, әтрафдакы објектләрә вә автомобилләрә ҹидди зәрәр вурублар. Иғтишаш нәтиҹәсиндә хејли сајда мигрант вә јерли сакин јараланыб.

Ј.Шербаковун гәтлиндә шүбһәли билинән Азәрбајҹан вәтәндашы Орхан Зејналов октјабрын 15-дә Москва әтрафындакы Коломна шәһәриндә сахланылыб вә вертолјотла Москваја апарылыб. О, илкин диндирмә заманы гәтли төрәтдијини етираф едиб.
3820 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP