Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Август 2019

Зәриф Иранын ҝүҹ гајнағыны ачыглады

“Иран Ислам Республикасынын ҝүҹ гајнағы башга гүввәләр дејил, халгдыр”.

Буну Иранын Хариҹи ишләр назири Мәһәммәд Ҹавад Зәриф дејиб.

Пајтахт Теһранда тәшкил едилән тәдбирдә чыхыш едән назир гејд едиб ки, Иран әсла тәһлүкәсизлијини кимдәнсә сатын алмыр. Чүнки өз тәһлүкәсизлијини, инкишафыны вә ганунилијини Иран халгы өзү тәмин едир: “Гәрблиләр бизә санксија тәтбиг едир. Лакин бу кәлмә јанлышдыр. Онларын етдији терроризмдир. Халгы вә инсанлары һәдәф тахтасына гојублар. Бәзи өлкәләр ҝәләҹәјини вә тәһлүкәсизлијини кимдәнсә асылы олмагда ҝөрүр. Онлар пул вериб силаһ алмагла тәһлүкәсизликләрини горујаҹагларыны зәнн едир вә тарихдән дәрс чыхармырлар. Сәудијјә Әрәбистаны Сәддам Һүсејн режиминә 75 милјард доллар верәрәк Ирана гаршы истифадә едилмәсини тәмин етди, лакин Сәддам бу силаһлары Сәудијјәнин әлејһинә истифадә етди. 70 илдир ки, фәләстинли баҹы-гардашларынызын евләрини сөкмәјә чалышан Исраилин “Дәмир Гүббәси” Һәмасын ракетләри гаршысында белә аҹиздир”.
481 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP