Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Август 2019

Ҝенерал Әли Фәдави: "АБШ вә мүттәфигләрини һәдәләди"

Иран Ислам Ингилабынын Кешикчиләри Корпусунун Командан мүавини, ҝенерал Әли Фәдави Иранын Һөрмүз боғазындакы һәрби донанмасынын даһа да ҝүҹләндирилдијини бәјан едиб. Ҝенерал гејд едиб ки, хариҹи гүввәләрин мүһарибә һәдәләринә гаршы олараг Иран боғаздакы һәрби иштиракынын әһатәсини ҝенишләндириб.

О, мүһарибә мәгсәди илә боғаза дахил олан истәнилән һәрби ҝәминин мәһв едиләҹәјини билдирәрәк дејиб: “Мүһарибә мәгсәди илә бура ҝәми ҝөндәрән дөвләтләр пешман олаҹаглар”.

Ҝенерал гејд едиб ки, АБШ 40 илдир Ираны сынаға чәкир. Амма өзү бу сынаглардан дәрс ҝөтүрмүр. Иран мин илликләр боју Фарс көрфәзи вә Һөрмүз боғазынын тәһлүкәсизлијини тәмин едиб вә бундан сонра да едәҹәк. Бу реҝионда сабитлији позмаға чалышан дөвләт гаршысында Ираны ҝөрәҹәк.
584 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP