Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Сентјабр 2019

Һәсән Руһани: “Уранын зәнҝинләшдирилмәси үчүн еһтијаҹ олан һәр шеји едәҹәјик”

Иран президенти Һәсән Руһани “Һәртәрәфли Бирҝә Фәалијјәт Планы” (ҺБФП) илә үзәринә ҝөтүрдүјү өһдәликләрин азалдылмасына даир үчүнҹү аддымын атылмасы илә бағлы ҝөстәриш вериб.

Президент Руһани бу ҝүн Иран парламент сәдри Әли Лариҹани вә Мәһкәмә Системинин сәдри Ибраһим Рәиси илә кечирдији иҹласдан сонра билдириб ки, Атом Енержиси Тәшкилаты “Һәртәрәфли Бирҝә Фәалијјәт Планы” чәрчивәсиндә индијә кими үзәринә ҝөтүрдүјү өһдәлији бир гыраға гојараг өлкәнин техники ҹәһәтдән еһтијаҹ олан арашдырма вә инкишафы ҹүмә ҝүнүндән етибарән һәјата кечирмәјә борҹлудур.

Руһани дејиб ки, ҹүмә ҝүнүндән Иран сентрифугаларын мүхтәлиф нөвү саһәсиндә, еләҹә дә јени нәсил сентрифугалар саһәсиндә арашдырма апараҹаг вә инкишаф етдирәҹәк: “Уранын әнҝинләшдирилмәси үчүн еһтијаҹ олан һәр бир шеји едәҹәјик. Бу саһәдә ишләри сүрәтләндирәҹәјик”.

Иран президенти әлавә едиб ки, нүвә саһәсиндә арашдырма вә инкишафа даир ҺБФП-дәки өһдәлији азалтмаг Иранын атдығы бөјүк аддымдыр: “Она ҝөрә ки, Иранын 5+1 өлкәләри илә данышыгларынын әсас һиссәси нүвә саһәсиндә арашдырмаларын заманы илә бағлы иди, мүәјјән олунмушду ки, Иран разылығын илк илиндән 10 ил әрзиндә неҹә арашдырма апармасы мүәјјәнләшмишди. Ҹүмә ҝүнүндән бу заман кәсији илә бағлы ҝөтүрүлән өһдәлик ләғв олунаҹаг”.
450 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP