Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Сентјабр 2019

Хурманын инанылмаз фајдалары...

Мин бир дәрдин дәрманы олан хурма надир гида мәһсулларындандыр. Онун тәркиби инсан үчүн ваҹиб олан витаминләр вә микроелементләрлә зәнҝиндир.

Хурма инсан сағламлығы үчүн тәһлүкә јарадан бактерија, микроб, паразит дашыјыҹысы дејил, әксинә онун тәркибиндәки маддәләр организм үчүн проблем јарадан бактерија вә паразитләри мәһв едир. Тәнәффүс јолларынын хәстәликләриндән әзијјәт чәкәнләр үчүн хурма олдугҹа фајдалыдыр. Үрәк хәстәликләри заманы мүнтәзәм олараг хурмадан истифадә етмәк үрәјин там фәалијјәтинин бәрпасы үчүн ән јахшы васитәләрдән бири сајылыр.

Хурма дамар вә капилјарларын диварларыны мөһкәмләндирир, һәмчинин ган дөвраныны јахшылашдырыр, јүксәк ган тәзјиги оланлара мүсбәт тәсир ҝөстәрир. Лакин шәкәрли диабет хәстәләрин, мәдәсиндә гастрит оланларын ону гәбул етмәси мәсләһәт ҝөрүлмүр.

Ҹәннәт мејвәси сајылан хурманын фајдалы ҹәһәтләриндән бири дә мүхтәлиф кимјәви дәрман препаратларынын гәбулундан сонра онларын организмдә јаратдығы фәсадларын арадан галдырылмасы хүсусијјәтидир. Мүтәмади хурмадан истифадә иммун системини ҝүҹләндирир, ону лазыми сәвијјәдә сахлајыр.
563 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP