Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Сентјабр 2019

Ушагларын “јемәк сечмәк” проблемини неҹә һәлл етмәли?

Кичик јашлы ушагларын гидаланма илә бағлы јашадығы проблемләр, һәр јемәји јемәк истәмәси валидејнләри мүтамади олараг нараһат едән мәсәләләрдән биридир.

Ҝенҹаиле билдирир ки, бу чәтинлијин арадан галдырылмасы үчүн чалышанларын сајы аз олмаса да, бирдәфәлик һәллини тапмаг асан олмур, амма тәбии ки, бу проблемдән дә чыхыш јолу вар. Мәсәлән, ушағынызы мүхтәлиф дадлара алышдырмагла бу проблеми јолуна гоја биләрсиниз. Ушағынызы мүхтәлиф дадлара нә гәдәр тез алышдырсаныз, онун "јемәк сечмәк" хәстәлијиндән дә о гәдәр узаг олмасына көмәк етмиш оларсыныз. Бунун үчүн исә...

1) Һәм сәбирли, һәм дә гәтијјәтли олмаға чалышын. Јемәк үчүн ән азы 20-30 дәгигә вахт ајырын.

2) Ушағынызын јемәкдән әввәл һәддиндән артыг маје гәбул етмәсинә имкан вермәјин.

3) Һәлә таныш олмадығы јемәкләри таныш олдуғу јемәкләрлә бирликдә верин. Даһа сонра таныш олмадығы јемәкләри тәдриҹән артырын.

4) Истәр һәр һансы бир јемәјә иҹазә вердикдә, истәрсә дә һәр һансы бир јемәјә гадаға гојдугда ушағыныза гаршы сәрт давранмајын.

5) Әҝәр ушағыныз шоколад истәјирсә, бир гәдәр јемәјә иҹазә верин. Унутмајын ки, гәти гадаға гојсаныз, онун шоколада гаршы мејли даһа да артар.

6) Ушағыныз јемәк истәмирсә, ҝөрмәмәзлијә вурун вә ону јемәјә мәҹбур етмәјин.

7) Ушағыныза гаршы һәддиндән артыг тәләбкар олмајын. Онда ушағыныз гадаған етдијиниз јемәкләрә даһа чох мараг ҝөстәрәр, иҹазә вердијиниз јемәкләрдән исә имтина едәр.

8) "Ајагүстү" јемәкләр дә ушағынызын иштаһасыны күсдүрә биләр. Она ҝөрә дә, ушағыныз мүмкүн гәдәр белә јемәкләрдән узаг олса јахшыдыр.

9) Әҝәр ушаг аилә үзвләри илә бирликдә јемәк масасы архасында отурса, аилә үзвләринин һансы јемәкләри бәјәндијини ҝөрәр. Әксәр һалларда иштаһасыз ушаглар да бу шәраитдә јемәкдән имтина етмирләр.

10) Әҝәр ушағыныз јахшы јемирсә, евдә онун ҝөрә биләҹәји јерләрә мүхтәлиф јемәкләр гојун. Мәсәлән, бир габ үзүм, бир габ пендир, бир габ көк вә с. кими...
573 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP