Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Сентјабр 2019

"Инсанлар бу әмәлләри тәрк едәндә араларындакы ән писләр онлара һаким олур..."

"Имам Һүсејн (ә) әмр-бе-мәруфу вә нәһј-әз-мункәри дирчәлтмәк үчүн гијам етди..."

Ашура гијамы да Гуран кими хүсуси заман вә мәкана аид дејилди, бүтүн заманларын бәшәри үчүн, инсанлары зүлмәтдән нура һидајәт етмәк үчүн, зүлмлә мүбаризә етмәк үчүн һәјата кечмишдир.

Ашура мәктәби вә руһу бүтүн дүнјаја аиддир вә Ашура шүары илә Ашура фәлсәфәсини дүнјада тәблиғ етмәк олар. Бу ҝүн 50 өлкәдә Әли Әсғәр мәһәббәти илә бејнәлхалг конфранслар тәшкил едилир. Дүшмәнләр Һүсејнин (ә) адындан вә мәктәбиндән горхурлар, чүнки ондан бөјүк зәрбә алырлар. Она ҝөрә дә чалышырлар ки, бу ҹүр конфрансларын гаршысыны алсынлар.

Дүшмәнләрин әсил һәдәфи Һүсејн (ә) мәктәбини арадан апармагдыр. Чүнки јахшы билирләр ки, Һүсејн (ә) мәҹлисләрини тәшкил етмәк әслиндә һәр ҹүр зүлмә вә истисмара гаршы чыхмагдыр. (Һәвзәһ)

Ашура мәктәбинин әсил шүары – зилләти гәбул етмәмәкдир. Имам Һүсејн (ә) иззәтли шәһадәти, хар вә зилләтли һәјатдан үстүн билмишдир. О кәсләр ки, Ашура мәктәбинин шүарыны дәрк едир, бу шәһид кими уҹа мәгама малик олар.

Имам Һүсејн (ә) әмр-бе-мәруфу вә нәһј-әз-мункәри дилчәлтмәк үчүн гијам етди. Имам Әли (ә) бу Илаһи ваҹибат һаггында бујурмушдур: “Әмр-бе-мәруф вә нәһј-әз-мункәри тәрк етмәјин. Әкс һалда сизләрин ән писи сизә һаким олаҹагдыр”./дејерлер/
712 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP