Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Сентјабр 2019

Бәһруз Камалвәнди: "Иран ураны 20 фаиздән чох зәнҝинләшдирә биләр"

Иранын нүвә програмынын бәрпасы истигамәтиндә атдығы үчүнҹү аддым әсасән нүвә технолоҝијасынын инкишаф етдирилмәсиндән ибарәт олаҹаг.

Бу сөзләри сентјабрын 7-дә Иранын Атом Енержиси үзрә Аҝентлијинин тәмсилчиси Бәһруз Камалвәнди дејиб. О билдириб ки, Иран артыг нүвә програмыны бәрпа едиб вә ураны 20 фаиздән чох һәҹмдә зәнҝинләшдирмәк нијјәтиндәдир.

Б.Камалвәнди гејд едиб ки, Иран әввәлки илләрдә олдуғу кими Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин нүмајәндәләринин нүвә објектләринә бахыш кечирмәләрини гадаған етмәјәҹәк. Онлара истәнилән нүвә објектиндә апарылан ишләрлә таныш олмаг үчүн имкан јарадылаҹаг.

О диггәтә чатдырыб ки, әҝәр Авропа өлкәләри “Нүвә сазиши” үзрә үзәрләринә дүшән өһдәликләри јеринә јетирсәләр, онда Иран нүвә тәдгигатларынын бәрпасыны дајандыра биләр.

Иранын милли телевизијасында чыхыш едән Президент Һәсән Руһани исә бәјан едиб ки, вәзијјәтин бу һәддә чатмасы вә рәсми Теһранын нүвә програмыны бәрпа етмәсинин тәгсиркары АБШ-дыр.
490 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP