Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Сентјабр 2019

Атеизмин пучлуғу сүбут олунду

Мүстәгил елм адамларындан ибарәт алимләр групу Аллаһын мөвҹуд олдуғуну сүбут едиб.

Фәлсәфә профессору Ентони Флју чыхышы заманы дүнја иҹтимаијјәтини шока салыб, әввәлләр каинатын илаһи мәншәјини инкар етмәкдә сәһвә јол вердијини сөјләјиб.

Елми атеизмин дајағы олан алим ҹанлы материјанын һеч нәдән јаранмасынын мүмкүн олмадығыны, анҹаг ДНТ молекулунун мүрәккәб гурулушунун онун үзәриндә ишләнилдијинә сүбут олдуғуну, бунун тәсадүфән јаранмадығыны сөјләјиб.

Јараданын варлығыны 2019-ҹу илдә Темплтон Мүкафатынын галиби олан инҝилис физики Мартин Ҹон Рис сүбут едиб.

Бејнәлхалг Нәзәри вә Тәтбиги Физика Институтунун директору Анатоли Акимов да Аллаһын варлығынын елми методларла сүбут олундуғуну билдириб.

Үстәлик, гәдим дөврләрдә бир чох елм адамы Аллаһын варлығыны инкар етмирдиләр. Мәсәлән, мәшһур физик Исаак Нјутон механика ганунларыны Аллаһын ганунлары әсасында јаратдығыны сөјләјиб.
1031 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP