Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Сентјабр 2019

Кәләмин инанылмаз фајалары

Бејинә бәнзәр бу битки бејинә вә бәдәниниздәки демәк олар ки, бүтүн диҝәр органлара фајдалыдыр. “Даилј Һеалтһ Пост” иддиа едир ки, мүнтәзәм кәләм истифадәси сағламлығынызы ҝүҹләндирәҹәк вә хәстәликләрин сағалмасына көмәк едәҹәк.

Кәләмин инанылмаз фајалары илә таныш олун:

Кәләмин тәркибинә бәдәнә лазым олан бир чох витаминләр дахилдир: Ҹ, Е вә К витаминләри; күкүрд, бета-каротин, калиум, магнезиум вә калсиум. Витамин Ҹ кәләмдә бир әдәд портағалдан даһа чохдур. Бу суда һәлл олунан витамин бәдәндә сахланмыр, одур ки, таразлығы горумаг үчүн мүтәмади олараг ондан истифадә етмәлисиниз. Витамин Ҹ хәстәликләрин мүалиҹәси үчүн чох ваҹиб олан тәсирли бир антиоксидандыр. Витамин Ҹ иммун вә синир системләринә тәсир едәрәк Алзејмер хәстәлији вә хәрчәнҝ кими деҝенератив хәстәликләрин инкишафыны азалда биләр.

1. Кәләм илтиһабла мүбаризә апарыр

Кәләмин ән ҝениш јајылмыш компонентләриндән бири дә әзәләләрдә вә ағҹијәрләрдә топланан глутамин амин туршусудур. Глутамин антиинфламатуар тәсир ҝөстәрир. Глутаминлә зәнҝин гидалар јемәк аллерҝија, ојнаг ағрысы, әзәлә ағрысы, һәрарәт вә дәри хәстәликләринин тәсирини азалда биләр.

2. Ган тәзјигини ашағы салыр

Кәләмдәки калиум ган дамарларыны ачыг вә ахыҹы сахлајыр, ган тәзјигини сағлам сәвијјәдә сахлајыр.

3. Сүмүк сағламлығыны артырыр

Кәләмин тәркибиндәки минераллар сүмүк мөһкәмлији, остеопороз вә сүмүкләрин охшар деҝенератив вәзијјәтләринин гаршысынын алынмасы үчүн ваҹибдир.

4. Бејин функсијасыны горујур

Витамин К синир зәдәләриндән горујур вә бејин сағламлығына көмәк едир. Бу витамин ган лахталанмасы вә бәдәндә мүәјјән зүлалларын јаранмасы үчүн лазымдыр. Әсәбләри горујур вә деманс кими деҝенерасија тәсиринин гаршысыны алыр.

Антосијанинләр кәләмин гырмызы олмасына сәбәб олур (гырмызы шәраб һазырламаг үчүн истифадә олунан гырмызы үзүм антосијанинләрин башга бир мәнбәјидир). Бу маддә хәрчәнҝ рискини азалдан, бејни вә бүтүн синир системини дәстәкләјән зәнҝин бир антиоксидандыр.

5. Хәрчәнҝин гаршысынын алынмасы

Антиоксидантлар сәрбәст радикаллардан азад едир. Кәләмин тәркибиндә олан лупеол, синиҝрин вә суторафан кими әлавә тәбии кимјәви бирләшмәләр исә хәрчәнҝ әлејһинәдир.

Вандербилт Университетиндә апарылан бир арашдырма ҝөстәриб ки, бу тәрәвәзи јемәк сүд вәзи хәрчәнҝиндә сағ галмаға имкан верир.

6. Ҝөз сағламлығы

Кәләм ҝөз сағламлығы вә ҝөз катарактасынын профилактикасы үчүн лазым олан бета-каротенлә зәнҝиндир.

7. Арыгламаг, детоксификасија, һәзм вә инфексијаја гаршы

Јүксәк лиф тәркиби сајәсиндә кәләм сизи ваҹиб витамин вә минералларла тәмин едир. Онларын сајәсиндә ган вә органларда хүсусилә ревматизм, артрит вә дәри хәстәликләринә ҝәтириб чыхаран токсинләр топланыр вә хариҹ чыхарылыр.

Бир стәкан гајнадылмыш кәләмдә ҹәми 33 калори вар, одур ки, аҹ галмадан чох јејә вә бүтүн фајдаларыны ала биләрсиниз. Лиф һәмчинин мәдә-бағырсаг трактынын сағламлығы илә бағлы проблемләрә вә вахтындан әввәл јашланмаја, дәри хәстәликләринә, хоралара вә баш ағрысына сәбәб олан токсинләрин топланмасына сәбәб ола билән гәбизлик тезлијини азалдыр.

Кәләм туршусу һәзм системиндә пробиотик ролуну ојнајан сүд туршусуну ифраз едир. Бу туршу антибиотик хүсусијјәтләринә дә маликдир. Кәләмдәки күкүрд инфексија илә мүбаризә апарыр вә јараларын сағалмасыны сүрәтләндирир.

Әксәр тәрәвәзләрдә олдуғу кими, биширмә просеси гидаланма дәјәринин бир һиссәсини өлдүрүр, одур ки, чиј һалда јемәк даһа јахшыдыр. Бунунла бирликдә, тироид бези илә бағлы проблемләриниз варса, кәләм дә дахил олмагла, Кәләмчичәјикимиләр фәсиләсинә дахил олан тәрәвәзләрдән чәкинмәлисиниз, чүнки бу организмин ишинә мане ола биләр.

715 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP