Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Сентјабр 2019

Азәрбајҹанда 19 јашлы ҝәлинин гәтли илә бағлы...

Ағсунун Гијаслы кәндиндә 19 јашлы ҝәлинин боғулараг өлдүрүлмәси илә бағлы јени деталлар үзә чыхыб.

Гијаслы кәнд сакини Нәриман Заһидов гардашынын һәјат јолдашы, 19 јашлы Хумар Заһидованы намус үстүндә гәтлә јетириб.

Бакыда фәһлә ишләјән Нәриман гардашынын арвады илә бағлы јајылан иддиалары дәгигләшдирмәк үчүн евләринә гајыдыб вә онун һәрәкәтләриндән шүбһәләниб. Шүбһәсини даһа да дәгигләшдирмәк үчүн план гуруб. Белә ки, һадисәдән бир ҝүн габаг евдәкиләрә Бакыја гајыдаҹағыны сөјләјиб. Нөвбәти ҝүн сәһәр тездән Бакыја ҝетмәк ады илә евдән чыхыб, лакин кәнддән чыхмајыб. Ҝери гајыдараг евин јахынлығында ҝизләниб.

Гајнынын Бакыја ҝетдијинә әмин олан Хумар Заһидова севҝилисини чағырыб вә евин јахынлығында ҝөрүшүб. Бу заман онлары бирликдә тутан Нәриман һәр икисини архасынҹа гачыб. Оғлан гача билсә дә, Нәриманын атдығы даш Хумары јерә јыхыб. Нәриман ону евә апарараг кәндирлә боғуб вә асыб.

Даһа сонра Хумарын севҝилисини өлдүрмәк үчүн бир мүддәт ону ахтарыб. Тапа билмәдикдән сонра полисә шөбәсинә ҝедәрәк көнүллү шәкилдә тәслим олуб.

Әлдә етдијимиз мәлумата ҝөрә, Хумар Заһидованын валидејнләри Нәримандан шикајәтчи олмајыблар.

Гејд едәк ки, гәтлә јетрилән Хумар Заһидова өтән ил аилә гуруб вә ики ајлыг көрпәси вар. О, һәмчинин ону өлдүрмәкдә шүбһәли билинән Нәриманын доғма бибиси гызыдыр.
551 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP