Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Сентјабр 2019

Хәрчәнҝи јох едән мөҹүзәви битки

Атпытрағы сон илләрдә ҝениш јајылмыш бүтүн хәрчәнҝ нөвләри, ревматизм, артрит вә остеохондроз хәстәлијини мүалиҹә едир.

Бу фајдалы битки шәкәрли диабет, бронхит, синүзит, гут, сүмүк сынығы, атеросклероз, гулаг хәстәликләри, хроники коронар чатышмазлығына гаршы олдугҹа еффектлидир. Бу мөҹүзәви битки һепатит хәстәликләринә дә мүсбәт тәсир ҝөстәрир. Һәтта ән шиддәтли Һепатит Ҹ атпытрағынын көмәји илә мүалиҹә едилә биләр.

Атпытрағы көкү гараҹијәр шишләрини, һәтта сирозу мүалиҹә едир. Холесистит, бөјрәк хәстәликләрини мүалиҹә едир, бөјрәк вә өд дашларыны әридир. О, бүтүн дәри хәстәликләриндә истифадә едилир: јаныглар, екзема, јазва, сач төкүлмәси, јаралар, сәдәф, гырмызы гурдешәнәји хәстәлији вә с. Бир сөзлә, атпытрағы бир чох дәри хәстәликләрини сағалда билир.

Атпытрағы көкү грипи дә мүалиҹә едир, температуру азалдыр. Биткинин көкү вә ҹөкә чичәкләримдән һазырланан исти ҹөвһәр бәдәни тәрләдир вә температуру ашағы салыр.

Атпытрағы көкү јазын әввәлләриндә даһа гијмәтлидир, анҹаг онлары пајызда да топлаја биләрсиниз. О, икииллик бир биткидир. Даһа ҹаван јарпаглары олан биткинин көкләрини истифадә етмәк даһа тәсирли олар. Гурумуш јарпаглары олан биткинин көкләри фајдасызыдыр, о, бүтүн ҝүҹүнү чичәкләнмәјә вериб. Онун пытрагларыны јығыб гајнада вә гаргара едә биләрсиниз. Бу, хәстә дишләри вә ағрылары раһатлашдыраҹаг.

Көкләри газын, јујун вә гурудун. Биткинин көкү галындыр, одур ки, кәсилмәлидир. Бир гашыг гуру доғранмыш көкләри ики стәкан гајнар су илә гарышдырын. Он дәгигә гајнадын. Дәмләнмәси үчүн ики саат ҝөзләјин. Ҝүндә үч дәфә јемәкдән 10-15 дәгигә әввәл јарым стәкан сүзүн вә ичин. Дәрманы јемәкдән әввәл ичдијиниз заман ган ону һәмән әмир вә бәдән бојунҹа дашыјыр.

Атпытрағы көкүнүн классик спиртдә мәһлулуну һазырламаг үчүн доғранмыш 1 стәкан көкләрин үзәринә 400 мл араг әлавә едилир. 1 һәфтә гаранлыг сәрин јердә сахланылыр. Арада чалхаламаг лазымдыр. 1 һәфтә сонра ҹөвһәр сүзүлүр. Шүшә габда сојудуҹуда сахланылыр. Ҝүндә 10-15 дамҹы 2 гашыг суда һәлл едәрәк јемәкдән өнҹә ҝүндә 3 дәфә ичилир. Ојнаг ағрысы, ревматизм вә артроз, остехондрозда ичмәклә јанашы, ағрыјан јерә ҝеҹә чәкилир.
925 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP