Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Сентјабр 2019

Имам Һүсејни (ә) зијарәт едәнләр һаггында Имам Садигин (ә) дуасы

“Имам Садигин (ә) отағына дахил олмаг үчүн иҹазә истәдим. Һәзрәт иҹазә верди. Мән ичәри ҝирәндә о, өз намаз јериндә (намаз гылмагла мәшғул) иди. Имам (ә) намазыны битирәнәдәк отуруб ҝөзләдим. Намаз әснасында онун Рәбби илә белә мүнаҹат етдијини ешитдим: “Еј кәрамәти хүсуси олараг бизә бәхш едән, бизә шәфаәт вәдәси верән, бизә рисаләт јүкүнү тапшыран, бизи пејғәмбәрләрин вариси едән, үммәтләрин сонунҹусу гәрар верән, вәсилик вә ҹанишинлији мәһз бизә аид едән, кечмишдә баш верәнләрин вә ҝәләҹәкдә баш верәҹәкләрин елмини бизә әта едән, инсанларын бир дәстәсинин гәлбини бизә тәрәф мејл етдирән Аллаһ! Мәни, гардашларымы вә Һүсејнин (ә) гәбрини зијарәт едән зәвварлары бағышла. Онлар елә шәхсләрдир ки, бизә јахшылыг етмәк истәји, һаггымызла әлагәдар Сәнин јанында оланын (бизим һаггымыза риајәт едәнләрә вәд етдијин савабын) үмиди, Пејғәмбәрини (с) шад етмәк нијјәти, һабелә бизим ишимизә сәс вериб, дүшмәнләримизи гәзәбләндириб, нараһат етмәк истәји илә өз малларыны (Һүсејни (ә) зијарәт етмәк үчүн) сәрф етмиш, бәдәнләрини әзијјәтә салмышлар. Онларын бу фәдакарлыгда нијјәти Сәнин разылығыны газанмаг олмушдур. Елә исә бизә ҝөрә онларын әмәлләринин әвәзини вер, јахшылыгларына разылығынла ҹаваб вер, ҝеҹә-ҝүндүз онлары гору. Архаларында бурахдыглары аиләләрини вә өвладларыны ән ҝөзәл шәкилдә мүһафизә ет. Онлара јолдаш ол. Онлары һәр бир инадкар залымын, һәр бир зәиф вә ҝүҹлү шәхсин, инсанлар вә ҹинләрдән олан шејтанларын шәрриндән аманда сахла. Вәтәнләрини тәрк етдикләринә, бизи өвладларындан, аиләләриндән вә јахынларындан үстүн тутдугларына ҝөрә Сәндән умдугларынынын ән јахшысыны онлара бәхш ет. Илаһи, бизим дүшмәнләримиз зијарәтә ҝетмәләрини онлара ејб тутду, лакин бу иш онлары бизә тәрәф ҝәлмәкдән сахламады. Илаһи, бизә севҝиләринә ҝөрә ҝүнәшин дәјишдији о үзләрә, Әба Абдуллаһ Һүсејнин (ә) гәбринә гојулан о јанаглара, бизә рәһмәт сәбәбиндән јаш ахыдан о ҝөзләрә, бизә ҝөрә нараһат олан, јанан гәлбләрә, бизә ҝөрә олан о уҹа аһ-наләләрә рәһм ет. Илаһи, сусузлуг ҝүнү онлары һовузун сују илә сираб едәнәдәк һәмин ҹанлары вә бәдәнләри Сәнә тапшырырам!”
İмам Садиг (ә) бир мүддәт сәҹдә һалында бу дуаны охуду. Дуасыны битирдикдән сонра она дедим: “Сәнә фәда олум! Әҝәр сәндән ешитдијим бу дуа Аллаһы танымајан бир шәхс барәсиндә олсајды, елә зәнн едәрдим ки, Ҹәһәннәм атәши әсла она тохунмајаҹаг... 

Имам (ә) сонра бујурду: “Еј Мүавијә, Һүсејни (ә) зијарәт етмәји тәрк етмә”.
Дедим: “Сәнә фәда олум, мән бу зијарәтин белә фәзиләтли олдуғуну билмирдим”.
Һәзрәт бујурду: “Еј Мүавијә! Онун зијарәтчиләри үчүн сәмада дуа едәнләрин сајы онлар үчүн јердә дуа едәнләрин сајындан даһа чохдур. (“Камилуз-зијарат”, сәһ117)
908 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP