Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Октјабр 2019

Әнҹир гурусунун 10 фајдасы – Пәһләванларын гидасынын сирри

Гәдимдә сәфәрә ҝедәнләр, јолчулар, пәһләванлар мүтләг торбаларында әнҹир гурусу ҝөтүрәрдиләр. Әнҹир гурусу инсана елә ҝүҹ верир ки, санки бир мәҹмәји плов јемисән.

Әнҹир гурусу гурудулмуш мејвәләрин ән гијмәтлисидир. Бир шәртлә ки, тәзә әнҹир дүзҝүн шәртләрлә гурудулсун.

Бүтүн гыш боју ҝүндә 3-4 әдәд әнҹир гурусу јемәјин сәбәбләри:

1. Һемоглобини артырыр

Гуру әнҹирдә јүксәк мигдарда дәмир вар.

2. Депрессија вә әсәбә гаршы

Әнҹирдә олан триптофан вә Б групу витаминләри пхисоемосионал вәзијјәтә мүсбәт тәсир едир, јухуну јахшылашдырыр, стрес вә депрессијаны арадан галдырыр.

3. Һипертонија илә мүбаризә

Гуру мејвәләр калиум-натриум балансыны ганда нормаллашдырыр, дамарлара тәзјиги азалдыр, бу да јүксәк тәзјиги салмаға көмәк едир.

4. Әзәлә-сүмүк системини мөһкәмләдир

Гуру әнҹир калсиум вә фосфорла зәнҝин олдуғундан дајаг-һәрәкәт системинин мөһкәмләнмәсинә вә бөјүмәсинә сәбәб олур, әзәләләрин јығылыб-ачылмасыны да тәмин едир. Еләҹә дә ојнаг вә сүмүкләрдән дузлары јујур.

5. Дәри вә сачлары јахшылашдырыр

Әнҹир гурусу үз дәрисиндә илтиһабы, сәпкини арадан галдырыр, гоҹалмаға гаршыдыр, гырышлары ачыр. Сач төкүлмәсинин гаршысыны алыр, түк көкләрини бәркидир.

6. Гадын һормонларыны тәнзимләјир

Әнҹир гадынлар үчүн әсас һормон олан естроҝенин синтезини нормаллашдырыр, репродуктив фәаллығы артырыр, сонсузлугда чох көмәк едир.

7. Онколожи хәстәлик рискини азалдыр

Әнҹир гурусу јумурталыг, простат, ушаглыг, сүд вәзи шишләриндә чох еффективдир.

Гуру әнҹирдә олан јағ туршулары, ензим вә антиоксидант тәсир тохумаларын бәд һүҹејрәләрдән горујур.

8. Һәзм системини јахшылашдырыр, гәбизлијә гаршыдыр

Әнҹирдә олан чох мигдар лифләр бағырсағы ишләдир, диварларыны тәмизләјир, гәбизлик вә бабасилдә еффектлидир. Шлак, токсин вә селији тәмизләјир. Иштаһы јахшылашдырыр, көкәлдир.

9. Үрәји гүввәтләндирир

Тәркибиндә олан туршулар вә калиум үрәк дамарларыны, әзәләсини мөһкәмләдир, үрәк ритмини јахшылашдырыр, холестерини азалдыр, тромб вә инфаркта сәбәб олур.

10. Бронхлары, ағҹијәрләри тәмизләјир

Гәдимдән ҝүҹлү өскүрәји олан инсана исти сүддә гуру әнҹир верәрдиләр. Гуру өскүрәји јумшалдыр, бронхлары ачыр, бәлғәми ҝәтирир.

Диггәт! Шәкәр хәстәләри еһтијатла вә аз јемәлидир./медиҹина/
748 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP