Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Октјабр 2019

Ҝөз үчүн фајдалы гидаларын - Сијаһысы

Гејри-сағлам гидаланма, еколожи амилләр бүтүн органлара, о ҹүмләдән дә ҝөзләрин сағламлығына мәнфи тәсир ҝөстәрир. Амма елә мејвә вә тәрәвәзләр вар ки, ҝөрмәнин кејфијјәтини артырыр.

Ҝөз сағламлығы үчүн А, С, Е витаминләри, бета-каротинлә зәнҝин гидалара үстүнлүк вермәк лазымдыр. Онлар хүсусилә ҝөзүн торлу гишасы вә диҝәр функсијалар үчүн фајдалыдыр.

Һәкимләр гејд едирләр ки, садәҹә јеркөкү јемәк јахшы ҝөрмә үчүн кифајәт дејил. А витамини гајнағы олан көклә јанашы, Омега-3, Омега-6 јағ туршулары, синк вә магнезиум кими минералларла зәнҝин гидалары унутмаг олмаз. Чүнки мәһз онлар мүәјјән јашдан сонра ҝөзләрин зәифләмәсинин гаршысыны әһәмијјәтли дәрәҹәдә алыр.

Гырмызы истиот вә испанагда олан А витамини хүсусилә ҝөзүн ҝеҹәҝөрмә габилијјәти мүгавимәтини артырыр. Гараҝилә, ејни заманда, ширин картофда олан С витамини ҝөз үчүн фајдалыдыр. Омега-3 јағ туршулары бахымындан зәнҝин олан балыг торлу гиша вә һүҹејрә мембраныны горујур.
778 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP