Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2019

Бомба хәбәри јајылды, парламент тәхлијә едилди

Белчиканын Фландрија реҝионал парламентинин бүдҹә комитәсинин иҹласы бинаја бомба гојулмасы барәдә мәлумат дахил оландан сонра тәхирә салыныб.

Полис әмәкдашларынын хүсуси тәлим кечмиш итләрин көмәји илә әсаслы ахтарыш апармасы үчүн бина бошалдылыб. Һаким сағ мәркәзчи коалисијаны вә мүхалифәти тәмсил едән депутатлар Фландријанын јени һөкумәтинин дүнән ачыгладығы бүдҹә мәсәләләрини мүзакирә етмәјә топлашыблар, лакин онларын дискуссијасы бу инсидентлә әлагәдар јарымчыг галыб.

Фландрија парламенти бүдҹәни мүзакирә едән саатларда телефон зәнҝи дахил олуб. Намәлум шәхс инҝилис дилиндә дејиб ки, бинаја бомба гојулуб. Парламентин тәһлүкәсизлик хидмәти мәсәләјә ҹидди јанашыб, чүнки бу ҝүн бурада Брүссел Күрд Институтунун јарадылмасынын 40-ҹы илдөнүмү мүнасибәтилә гәбул да тәшкил едилиб. Шүбһәсиз ки, гәбул тәхирә салыныб.

Брүсселин Елсен рајонунун полис хидмәтинин мәтбуат катиби дејиб:

“Парламентин сәдри иҹласы дајандырмағы вә бинанын бошалдылаҹағыны елан етмәји гәрара алыб. Инди биз парламентин бинасындакы бүтүн отаглары јохлајырыг”.
492 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP