Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2019

Чуғундурун гызылдан гијмәтли фајдалары – Хәрчәнҝ, гәбизлик, тәзјиг…

Бир чох мүтәхәссисләр чуғундуру онун организмә олан мүсбәт тәсиринә ҝөрә әсл дәрман адландырырлар. Бу ади вә уҹуз тәрәвәзин сағламлыг үчүн фајдалары һәгигәтән һејрәтләндирир.

Чуғундурун гызылдан гијмәтли фајдалары илә таныш олун:

1. Гәбизлик заманы јардым едир

Лифләрлә зәнҝин олан чуғундур гәбизлик заманы чох јахшы көмәк едир. Мүтәхәссисләр хроники гәбизлик заманы һәр ҝүн 100-150 гр бишмиш чуғундур јемәји төвсијә едирләр.

2. Тәзјиги салыр

Чуғундур вә хүсусилә дә чуғундур ширәси дамарлары ҝенишләндирир вә бунунла да тәзјиги салмаға көмәк едир. Һәмчинин чуғундур ган дамарларыны даһа еластик едир вә онларда илтиһабы азалдыр.

3. Афродизиак кими тәсир едир

Һәлә Гәдим Ромада чуғундурун стимуллашдырыҹы тәсири истифадә олунурду. Дамарлары ҝенишләндирмәк хүсусијјәтинә малик олан чуғундур киши ҹинсијјәт системинә виаграја охшар тәсир едир, ҹинси мејли вә потенсијаны артырыр. Мүтәхәссисләр виагра гәбул едән кишиләрә чуғундуру јемәмәји төвсијә едирләр ки, бу заман дәрманын тәсири хејли артыр вә бу да организмә зијан вура биләр.

4. Хәрчәнҝдән горујур

Чуғундурун тәркибиндә олан бетанин маддәләри организмә ҝүҹлү антиоксидант тәсир едир, һүҹејрәләрин гоҹалмасыны тезләшдирән вә ҝенләрдә мутасијаларын рискини артыран сәрбәст радикаллары нејтраллашдырыр. Мүтәхәссисләрин фикринә ҝөрә, чуғундур ширәси организмә олан антиоксидант тәсирә ҝөрә бүтүн мејвә вә тәрәвәз ширәсләрини үстәләјир.

5. Организми тонуслашдырыр

Чуғундур организмә стимуллашдырыҹы вә тонуслашдырыҹы тәсир едир, организмин давамлылығыны артырыр. Мүтәхәссисләр чуғундуру суда вә ја собада биширилмиш һалда јемәји төвсијә едирләр.
756 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP