Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2019

Тәл-Әвив реҝионда Иранын ҝүҹүнә ҝөрә нараһатдыр

“Ле Монде” Американын өз гүввәләрини Суријадан чыхармасына ишарә едәрәк, Тәл-Әвивин реҝионда Иранын гүдрәтинин артаҹағына ҝөрә нараһатлығыны тәһлил едиб.

Франса гәзети јазыб: “АБШ президенти Доналд Трампын өз гүввәләрини Суријадан чыхармагла бағлы гәрары дахили вә хариҹи тәнгидләрлә үзләшди. Демократлардан әлавә республикачылардан да Трампа гаршы тәпкиләр ҝәлди вә бу гәрары реҝион үчүн бөјүк тәһлүкә сајдылар.
Бу арада “Исраил”ин гондарма баш назири сионист Бинјамин Нетанјаһу ИШИД сәркәрдәси Әбу Бәкр әл-Бағдадинин өлдүрүлмәсинә ҝөрә үздә Американы тәбрик етсә дә, бундан бир нөв нараһатдыр. Нетанјаһу белә дүшүнүр ки, Америка өз гүввәләринин һамысыны Суријадан чыхартса, бу режимин реҝионда әсас рәгиби олан Иран гоншу өлкәләрдә нүфузуну ҝенишләндирәҹәк.”

Гәзет билдириб ки, Иран Ислам Республикасы бир нечә өлкәдә ҝениш нүфуза маликдир вә бу мөвзу “Исраил”и нараһат едир. “Исраил” бундан әввәл бир нечә дәфә Иранын Суријадакы мөвгеләрини вурдуғуну иддиа етмишди. Инди исә Америка гүввәләри олмадығы бир вахтда Иранын бу һүҹумлара ҹаваб верәҹәјиндән горхур.

“Ле Монде” өз тәһлилинин сонунда јазыр ки, сон вахтлар АБШ президентинин Теһранла мүзакирә истәјиндә олмасы “Исраил”ин нараһатлығыны даһа да артырыб.
538 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP