Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Нојабр 2019

Ајәтуллаһ Хаменеи: Иран АБШ гаршысында әјилмәјәҹәк

İран АБШ-ын тәзјигләри гаршысында әјилмәјәҹәк вә рәсми Вашингтонла һеч бир данышыг апармајаҹаг.

Бу сөзләри Али Дини Лидер Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи дејиб.

Билдириб ки, Америка илә диалог Иранын һеч бир проблемини һәлл етмәјәҹәк. Она ҝөрә дә данышыглара еһтијаҹ јохдур.

Ајәтуллаһ Хаменеи гејд едиб ки, Иран Ислам Ингилабындан өтән 41 ил әрзиндә АБШ Иран халгына гаршы дүшмәнчилик сијасәти јүрүдүб. Буна ҹаваб олараг Иран да тәһлүкәсизлијини тәмин едиб. Ән башлыҹасы одур ки, АБШ-ын Ирана мүдахиләсинин гаршысы алыныр. Бәзи һалларда исә Иран АБШ-ы күнҹә сыхышдырыб. Иран данышыглардан имтина етмәклә дә АБШ-ын мүдахиләсинин гаршысыны алыр. Бу исә о демәкдир ки, Иран халгы АБШ-ын диктатурасыны гәбул етмир.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи Шимали Кореја вә Кубаны мисал ҝөстәрәрәк билдириб ки, бу дөвләтләр АБШ илә данышыглара башласалар да, һеч бир нәтиҹә әлдә едә билмәдиләр. АБШ Президенти бу дөвләтләрин рәһбәрләри илә ҝөрүшдү, лакин санксијалар арадан галдырылмады. Иран тәзјиг алтында мәнасыз данышыглар апармајаҹаг.
482 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP