Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Нојабр 2019

Пајызда һәр ҝүн нар јемәјин 10 фајдасы

Фәсил дәјишиб вә јај фәслинин мејвәләри артыг өз јерини пајыз мејвәләринә верир.

Бу мејвәләрин ичиндә исә ән фајдалысы Төвратда вә Гуранда ады чәкилән, ҹәннәт мејвәси олдуғу билдирилән нардыр.Бу мејвәнин демәк олар ки, һәр дәнәси инсан сағламлығы үчүн бөјүк әһәмијјәт кәсб едир. Бәс пајыз мөвсүмүндә ағыз дадыјла једијимиз нарын фајдалары һаггында нә гәдәр мәлуматыныз вар?

Нарын организм үчүн 10 әсас фајдалары:

Әввәлҹә ону дејәк ки, нарын тәркиби калиум, дәмир, калсиум, фосфор минераллары, Ҹ вә Б1, Б2 витаминләри илә зәнҝиндир.

1. Мәдә-бағырсаг системи үчүн әвәзсиздир

Нарын габыгларындан чај дәмләјиб ичиләрсә, исһалы кәсир, бағырсаг гурдларыны төкүр, дәнәләрини өртән пәрдә исә һәзми асанлашдырыр.

2. Һормонларын активлијини артырыр

Нарын тумурҹугларында олан јағлар организмдә һормонал балансы бәрпа едир. Буна ҝөрә дә, нар дәнәҹикләрини јејәркән тумурҹугларыны атмајын, онлары чејнәјиб јемәк баш ағрылары үчүн әвәзсиз васитәдир.

3. Хәрчәнҝә гаршы ҝүҹлү васитәдир

Нарын тәркибиндә хәрчәнҝә гаршы мүдафиә өзәллијинә саһиб олан антиоксидантлар вар. Ширәдәки адычәкилән маддә гырмзы шәраб, јашыл чај, портағал ширәсиндәки илә мүгајисәдә 3 дәфә чохдур.

4. Инсулин әвәзедиҹисидир

Нар диабетик хәстәләр үчүн фајдалыдыр. Ҝүндә 4 дәфә јемәкдән өнҹә 60 дамла нар сују гәбул едиләрсә, ганда олан шәкәрин мигдары кифајәт гәдәр азалаҹаг.

5. Диш әтинин илтиһабы заманы

Диш чүрүмәләриндә нарын сујундан истифадә етмәк мәсләһәт ҝөрүлүр. Нар сују илә дамағы гаргара един.

6. Өскүрәк заманы фајдалыдыр

Нар һәм боғаза, һәм дә ағҹијәрә фајдалыдыр, өскүрәји кәсмәк габилијјәтинә маликдир. Нар габығыны суда гајнадылараг гаргара едилмәси анҝина, фаринҝит, гингивит, стоматитр заманы мәсләһәт ҝөрүлүр.

7. Артыг чәкидән азад олмаға көмәк едир

Һәр ҝүн нар сују ичмәк инсанын бел најиһәсиндәки јағларын әримәсинә сәбәб олур.

8. Ҝөз ағрылары заманы еффектлидир

Ҝөздәки сарылығы арадан ҝөтүрмәк үчүн мејвәнин ичиндәки әтли гисми илә нарын сују чыхарылыр вә бир мигдар бал илә гаришдырылыб мәлһәм оланадәк биширилир. Даһа сонра бу мәлһәмлә ҝөзә сүрмә кими чәкилир.

9. Дамарларда јаранан тыханыглыгда

2 һәфтә әрзиндә ҝүндә 50 мл нар сујунун тәзјиги 36 фаиз азалтдығы бәлли олуб.

10. Нар сују органлары ҝүҹләндириҹи характерә маликдир

Һәмчинин ган јарадыҹы, тәзјигсалыҹы, енержи вериҹи хассәјә дә маликдир./медиҹина/
760 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP