Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Нојабр 2019

Һәмас: Ишғалчыларын шәһәрләрини кабуслар шәһәрләринә чевирәҹәјик

“Әл-Мәјадин” телеканалынын вердији хәбәрә ҝөрә, ҺӘМАС Сијаси Офисинин баш катиби Јәһја әл-Синвар дејиб: “Дүшмән реҝионда тајфа ихтилафлары јарадараг фүрсәтдән истифадә едиб Фәләстин идејаларыны мәһв етмәјә сәј едир. Дүшмән билсин ки, Фәләстинин азад олунмасы вә ишғал едилмиш торпагларын ҝери гајытмасы үчүн Гәссам, Гүдс вә Фәләстинин диҝәр мүгавимәт групларында 70 мин ҝәнҹ вардыр.”

Сијаси Офисин рәһбәри әрәб дөвләт башчыларыны да тәнгид едәрәк дејиб: “Сионистләр Америка президентинин дәстәји илә һәрәкәт едирләр. Америка президенти исә Әрәбистанын пајтахты Ријадда Гүдсү јәһудиләрин пајтахты елан етди, лакин һеч кәс буна етираз етмәди. 2017-ҹи илин орталарындан башлајараг әрәб дөвләтләри башчыларынын сионист режимлә мүнасибәтләри нормаллашдырмаг вә бу режимлә мүзакирә истигамәтиндә тәмајүлләри башламышдыр.”
İшғалчылара гаршы мүбаризәдә Иранын дәстәјинә тохунан Әл-Синвар дејиб: “Бизим ҝүҹүмүзүн јаранмасында Аллаһын бөјүк инајәтиндән сонра Иран дајаныр. Иранын дәстәкләри олмасајды һал-һазырда олдуғумуз мәрһәләјә јетишә билмәздик. Иран бизә пул, силаһ вә тәҹрүбәләр верди. Һалбуки, әрәб гардашларымыз бизә көмәкләрини әсирҝәдиләр вә бизи зәлил етмәјә тәлаш етдиләр. Әрәб өлкәләри өз гапыларыны бизим үзүмүзә бағладылар вә Америка илә мүзакирәјә чағырдылар.”

ҺӘМАС Сијаси Офисинин рәһбәри дүшмәнә бир даһа хәбәрдарлыг едиб: “Бизим Гәззәдә диггәти чәкән һәддә һәрби ҝүҹүмүз вардыр вә дүшмән ону һесаба алыр. Бизим јүз километрләрлә тунелләримиз, јерин алтында вә үстүндә јүзләрлә нәзарәт отагларымыз, минләрлә пусгумуз вардыр. Дүшмән бизә һүҹум етмәк фикринә дүшсә, ишғалчыларын шәһәрләрини кабуслар шәһәрләринә чевирәҹәјик. Бизим силаһларымыз вардыр ки, онлары ҝәнҹләримиз Гәззәдә дүзәлтмишдир.”
493 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP