Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Нојабр 2019

Гырмызы соғанын инанылмаз фајдалары

Ханымларын мәтбәхдә ән чох истифадә етдији мәһсуллардан олан гырмызы соғанын фајдалары сајмагла битмир.

Бу гида ҝүндәлик истифадә үчүн олдугҹа уҹуз вә әлверишлидир. Илк нөвбәдә гырмызы соған үрәји ҝүҹләндирир, тәркибиндәки естерләр ганын лахталанмасынын гаршысыны алыр. Ган тәзјигини ашағы салан бу гида "шәкәр" хәстәлијинин дә дәрманыдыр.

Мәлумдур ки, соған микроблара вә вируслара гаршы истифадә едилән мүкәммәл васитәдир. Кәсик вә јаныг јараларына микроб дүшмәмәси үчүн һәмин һиссәләрә гырмызы соған сују вурмаг лазымдыр.

Һәмчинин, өд кисәсинин ифразыны артыран гырмызы соған дашын јаранмасынын гаршысыны алыр.

Гадынлар тез-тез әл вә ајаг дырнагларынын гырылмасындан шикајәтләнир, бунун үчүн мүхтәлиф витаминләр гәбул едирләр. Лакин дырнаглары гырмызы соған сују илә јумагла бу проблемдән һәмишәлик ҹан гуртармаг мүмкүндүр.

Јәгин ки, бир чохунуз бөјүкләрдән шишән бөлҝәјә соған гојулмасы барәдә мәсләһәтләр ешитмисиниз. Шишмәләр үчүн ән јахшы васитә јемәкдән әввәл бир гашыг соған сујудур.

Бурунда ганахма олдугда да соғаны икијә бөлүн вә бурнунуза бағлајын. Бунунла да, ган дајанаҹаг.

Гырмызы соған һәм дә илтиһабы тәмизләјән әвәзедилмәз мәһсулдур. Бәдәнин мүхтәлиф јерләриндә чыхан илтиһаблы чибанлара гаршы соғанын габыгларыны гајнадыб һәмин һиссәләрә гојмаг лазымдыр. Һәмчинин, тез-тез габарларла мүбаризә апармалы олурсунузса, гырмызы соған сизи хилас едәҹәк.

Мәдәсиндән шикајәтләнәнләр, гарын ағрысы вә мәдә ганамасы кечирәнләр инҹә доғранмыш соғаны сүдүн ичиндә гајнадараг ичмәлидир.
755 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP