Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Нојабр 2019

90 ил јашамыш ҹәрраһ сағлам јашамағын...

Бүтүн дүнјанын таныдығы украјналы алим, академик, үрәк ҹәрраһы Николај Амосов 90 ил јашамыш вә өз тимсалында сүбут едиб ки, гоҹалыг просесини ҝеҹикдирмәк мүмкүндүр.

Бир чох елми әсәрләрин мүәллифи вә РОН сағламлашдырма методолоҝијасынын ("Мәһдудијјәтләр вә јүкләр режими") јарадыҹысы өмрү узатмаг, ејни заманда ајдын дүшүнҹәни горумаг үчүн бир чох үсул тәклиф едиб.

Николај Амосов гидаланма системинә вә физики активлијә бөјүк әһәмијјәт верирди. О, һесаб едирди ки, бу ики әсас амил олмадан инсан сағлам ола билмәз. Академик китабларында ачыгладығы нәзәријјәни өз үзәриндә сынајыб.

Публика.аз бу јазыда охуҹулары Амосовун фајдалы төвсијәләри илә таныш едир:

1. Сағламлыг инсанын тәбии вәзијјәтидир

Һәкимләр хәстәликләри мүалиҹә едир, лакин сағламлыг тәлимләрин көмәји илә горунмалыдыр. Чүнки сағламлыг органларын вә бүтүн физиолоҝијамызын "еһтијат ҝүҹләридир".

Бу габилијјәтләр стресс (физики вә зеһни) алтында нормал функсионал фәалијјәти горумаг, хәстәләнмәмәк вә ја хәстәләнәндә өлмәмәк үчүн зәруридир. Бу ҝүҹләр дәрманларла газанылмыр. Јалныз мәшгләр вә тәлимләрлә.

2. Чох вахт инсанлар тәнбәлликдән вә аҹҝөзлүкдән хәстәләнир

Хәстәлији һәр кәс һисс едир: хошбәхтлији һисс етмәјә, һәтта јашамағы чәтинләшдирән мүхтәлиф функсијаларын гыҹыгландырыҹы позғунлуғу.

Сәбәбләри дә мәлумдур: хариҹи "тәсирләр" (инфексија, еколоҝија, сосиал јүк), диггәтсизлик, ағылсыз давраныш, бәзән - доғуш гүсурлары.

Амосов иддиа едир ки, инсан тәбиәти ҝүҹлүдүр. Ән азы әксәр инсанлар үчүн.

“Хәстәликләриндә јалныз адамын өзү ҝүнаһландырылмалыдыр. О, чох вахт тәнбәллик вә аҹҝөзлүк нәтиҹәсиндә, бәзән исә ағылсызлыг вә ҹаһиллик уҹбатындан хәстәләнир. Бәли, кичик хәстәликләр гачылмаздыр, лакин ҹидди оланлар әксәр һалларда гејри-сағлам һәјат тәрзиндән јараныр: ашынма нәтиҹәсиндә еһтијатларын азалма. Хариҹи шәртләр, јохсуллуг, стресс - икинҹи јердә дајаныр” , - дејә үрәк ҹәрраһы гејд едир.

3. Һәкимләрә етибар етмәјин!

Һәкимләрин сизи сағалдаҹағыны ҝөзләмәјин. Сизи хилас едә, һәтта хәстәлији мүалиҹә едә биләрләр, анҹаг сонрасы бирбаша өзүнүздән асылыдыр.

"Тиббин гүдрәтини инкар етмирәм, һәр һалда бүтүн өмрүм боју она хидмәт етмишәм. Лакин сағламлыг һаггында да чох шеј билирәм - нәзәри вә практик олараг. Әҝәр ҹавансынызса вә нараһат едиҹи симптомлар јохдурса, онда ән кичик хәстәликдә клиникаја гачмамалысыныз. Һәкимләримиз тәбиәтә етибар етмир, дәрманлара вә динҹлијә тушланырлар. Онларын әсири олмајын. Мүтләг бир хәстәлик тапыб сизи мүалиҹәјә вә истираһәтә инандыраҹаглар. Бәдәнин ҝүҹлү мүдафиәси вар - иммун системи, компенсасија механизмләри. Өзләри ишләјәҹәкләр, садәҹә бир аз вахт вермәлисиниз”.

4. Чәкијә нәзарәт един

Гидаланма гајдалары чох садәдир: минимум јағ, ҝүндәлик 300 грам тәрәвәз вә мејвә.

5. Мәшг един!

Бәдән тәрбијәси һәр кәс, хүсусилә ушаглар вә јашлы инсанлар үчүн ваҹибдир. Бу ҝүн демәк олар ки, һеч ким ишдә физики ишлә мәшғул олмур, одур ки, идеал мәшг сааты һәр кәс үчүн һәр ҝүн бир саат олмалыдыр.

Буну етмәјә ҝүҹүнүз чатмырса, һәр ҝүн һеч олмаса 20-30 дәгигә ҝимнастика един (тәхминән 1000 һәрәкәт), мәшгә гантел дә дахил едә биләрсиниз. Бәдән тәрбијәсинә әлавә олараг, бир км јеримәк мәсләһәтдир.

"Зәиф бир инсан хәстәликләр, һәкимләр вә мәшгләр арасындакы үчбуҹагдакы оптимал јолу неҹә тапа биләр? Икинҹисини сечин - мәшгләр вә мәһдудијјәтләр. Һеч олмаса чох ҹәһд един. Инанын ки, ишә јарајаҹаг”.
783 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP