Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2019

Франсада мүсәлманлар ирги вә дини ајры-сечкилијә мәруз галырлар

Франсанын Иҹтимаи Рәј Институту (ИФОП) өлкә әһалиси арасында сорғу кечириб.

Сорғунун нәтиҹәләринә ҝөрә, Франсада һәр 10 мүсәлмандан 4-ү ирги вә дини ајры-сечкилијә мәруз галыб.

Гејд едилиб ки, Франсадакы мүсәлманларын 42 фаизи һәјатларында азы бир дәфә мәнсуб олдуғу динә ҝөрә ајры-сечкилијин гурбаны олуб. Онларын 28 фаизи полис нәзарәти заманы, 24 фаизи иш, 22 фаизи исә мәнзил ахтарышы заманы ајры-сечкиликлә үзләшиб.

Сорғуја әсасән, Франсада јашајан һәр 4 мүсәлмандан бири вербал зоракылыға, јахуд тәһгирә мәруз галыб. Мүсәлман олмајан әһали арасында бу рәгәм 9 фаизә бәрабәр олуб. Физики зоракыг һаллары мүсәлман олмајан әһалијә гаршы 3 фаиз, мүсәлманлара гаршы исә 7 фаиз олуб.

Билдирилиб ки, Франсада јашајан мүсәлман гадынлар кишиләрә нисбәтән даһа артыг ајры-сечкилик һаллары илә гаршылашыблар. Белә ки, гадынларын 45, кишиләрин 35 фаизи ајры-сечкилик гурбаны олуб. Башыны өртән мүсәлман гадынларын исә 60 фаизи һәјатларында бир дәфә дә олса ајры-сечкилијә мәруз галдыгларыны, 37 фаизи тәһгир олундугларыны билдирибләр.
471 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP