Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2019

Ајәтуллаһ Амили: Америка Конгреси нә үчүн ермәниләрин Хоҹалыда төрәтдији сојгырымы танымыр?

Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили бу һәфтәнин ҹүмә намазы хүтбәләриндә дејиб: “Бу һәфтә Америка дөвләти ермәниләрин иддиа етдији сојгырымын Конгрес тәрәфиндән рәсми олараг танынмасындан сонра она вето гојду.”

Вәлијји-фәгиһин нүмајәдәси вә Әрдәбилин имам ҹүмәси Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили ҹүмә намазынын ибади-сијаси хүтбәләринин бир һиссәсиндә дејиб: “Бу ујдурулмуш сојгырымын доғрулуғуну гәбул етсәк белә, биринҹиси бу һадисәнин Османлы дөвләти заманы баш вердији һалда онун бәдәлини нә үчүн Түркијәнин буҝүнкү әһалиси өдәмәлидир? Икинҹиси, дүнјанын ән бөјүк сојгырымыны Инҝилтәрә дөвләти Иранда төрәтмишдир. Бу һадисә икинҹи дүнја мүһарибәси дөврүндә Инҝилтәрә дөвләтинин Иранын тахылыны топламасы илә баш верди, беләликлә, Иранын ҹәмијјәтнин јарысы, јәни он милјон ҝүнаһсыз инсан һәалак олду.”

Ајәтуллаһ Амили әлавә едиб: “Диҝәр бир бөјүк сојгырым Боснијада баш верди вә Һолландија дөвләтинин хәјанәти нәтиҹәсиндә сәккиз мин ҝүнаһсыз инсан гәтлиам едилди. Сребренситса гәтлиамында сәккиз мин мүсәлман киши вә оғлан өлдүрүлдү. Бу гәтлиам икинҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра Авропа торпағында ән бөјүк сојгырымдыр. Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәси бу һадисәни сојгырым кими танымышдыр.

Боснија мүһарибәсиндә 1995-ҹи илдә Һоллондијанын бир нечә јүз нәфәрдән ибарәт сүлһмәрамлысы БМТ тәрәфиндән тәһлүкәсиз елан едилмиш бир бөлҝәни горумаға мәмур едилмишди. Минләрлә боснијалы мүсәлман бу бөлҝәјә үз тутмушду вә онлардан 350 нәфәри Һолландија гүввәләринин гәрарҝаһларына сығынмышды. Һолландија Әдаләт Мәһкәмәси Сребренситса гәтлиамында бу өлкәнин 10 фаиз тәгсиркар олдуғуну елан етди вә Һолландија Мүдафиә Назирлији мәһкәмәнин бәјанатына ҹаваб олараг дөвләтин бу һөкмү гәбул етдијини билдирди.”

Вәлијји-фәгиһин Әрдәбил әјаләти үзрә нүмајәндәси хүтбәсинин давамында дејиб: “Христиналарын гәтлиам едилмәси пис, мүсәлманларын гәтлиам едилмәси јахшыдырмы? Хоҹалыда да сојгырым баш вермишдир вә мүсәлманлар ермәниләрин әли илә гәтлиам едилмишдир. Бәс нә үчүн Америка Конгреси бу сојгырымы писләмир? Һал-һазырда ән бөјүк сојгырым Јәмәндә баш верир. Һәр ҝүн онларла јәмәнли ушаг гидасизлыгдан ҹан верир. Индијә кими 50 миндән чох јәмәнли Америка коалисијасынын әли илә гәтлә јетирилиб. Нә үчүн Америка вә Авропа давамлы олараг Әрәбистан гулдур режиминә силаһ сатырлар?”

Ајәтуллаһ Амили даһа сонра дејиб: “Дүнјанын икили сијасәтлә, икили стандартларла, хүсуси һагла, инсанлары дәрәҹәләрә бөлмәклә идарә олундуғу бир дүнјада вә белә бир заманда бизә лазымдыр ки, дишимизлә-дырнағымызла өлкәнин бүтүн инфраструктурларыны тәкмилләшдирәк вә игтисади мүстәгиллијә наил олмагла дүнја империализминин арзуларыны мүмкүнсүз едәк.”
524 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP