Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Нојабр 2019

Һәсәдин пахыл инсана вурдуғу 6 зијан

Һәсәд - о рәзил сифәтләрдәндир ки, инсаны учурума тәрәф апарар вә һәтта дининдән дөндәрәр. Һәсәд башгаларына зијан вурдуғу кими, саһибинә дә дәһшәтли зијан вурар. Онларла таныш олаг:

1. Һәсәд иманы арадан апарар. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Һәсәд иманы мәһв едәр”. Бу ҹүр инсан белә һесаб едәр ки, Аллаһ (нәузубиллаһ!) әдаләтсиздир вә башгаларына вердикләриндән она вермәмишдир. Она ҝөрә дә бу әгидәдә олан инсан иманыны итирәр.

2. Һәсәд бүтүн јахшылыглары арадан апарар. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Һәсәд јахшылыглары јејәр вә арадан апарар, неҹә ки, атәш одуну јејәр вә арадан апарар”.

3. Һәсәд инсаны ҹисми вә руһи хәстәликләрә дүчар едәр. Белә бир инсанын һүзуру олмаз. Имам Әли (ә) бујурур: “Һәсәд бәдәни суја чевирәр”. “Һәсәд апаран инсан давамлы олараг хәстә олар”.

4. Һәсәд тәнһалыға сәбәб олар. Белә бир инсан достларыны әлдән верәр вә һамы ондан узаг олмаға чалышар. Имам Әли (ә) бујурур:“Һәсәд апаран инсанын досту олмаз”.

5. Һәсәд, саһибинин тәрәгги етмәсинә мане олар. Чүнки бу шәхс өмрүнүн әксәр һиссәсини гаршы тәрәфә зијан вурмаг планлары ҹызмагла кечәр.

6. Һәсәд апаран инсан чалышар ки, гаршы тәрәфә һансы јолла олурса-олсун, зијан вурсун. О, һәтта өз ҹанындан кечмәјә разыдыр ки, гаршы тәрәфә зијан вура билсин. (Бејтутә)

Аллаһ Тәала ҹәмимизи бу рәзил сифәтдән аманда сахласын./дејерлер/
772 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP