Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Нојабр 2019

Иорданија өз торпагларыны сионист режиминдән ҝери алды

Иорданија вә сионист режим арасында Багура вә Ғәмәр мәнтәгәләринин 25 ил мүддәтинә сионистләрә иҹарәјә верилмәсинә аид бағланмыш мүгавиләнин мүддәти битиб. Беләликлә, Иорданија дөвләти сионистләрин ҝәлән базар ҝүнүндән бу әразијә ҝирмәсини гадаған едиб.
Сионист режим телевизијасынын 7-ҹи каналы бу барәдә дејиб: “Иорданија дөвләти дүнән (ҹүмә ахшамы) Иорданија дәрәсинин мәсулу Адјен Гранбама чатдырыб ки, ҝәлән базар ҝүнүндән етибарән сионист әкинчиләр Багура мәнтәгәсинә дахил ола билмәзләр.”
1994-ҹү илдә Иорданија вә сионист режим арасында имзаланмыш сүлһ мүгавиләсинә ҝөрә, Багура вә Ғәмәр бөлҝәләри 25 ил мүддәтинә сионист режимә иҹарәјә верилди вә сионист әкинчиләрин бу мәнтәгәдә јашамаға вә әкинчиликлә мәшғул олмаға иҹазә верилди.
İорданијанын “Аммон” хәбәр сајтына әсасән, сионист әкинчиләр Иорданија дөвләтинә мәктуб јазараг Багура вә Ғәмәр мәнтәгәләринин иҹарә мүддәтинин артырылмасыны истәсәлә дә, дөвләт онлара мүсбәт ҹаваб вермәјиб.
26 октјабрда һәр ики мәнтәгәнин иҹарә мүддәти битди. Мүгавиләнин бәндләринин биринә ујғун олараг һәр ики мәнтәгәнин иҹарәси диҝәр 25 ил үчүн артырыла биләр, лакин тәрәфләридән бири онун мүддәтини артырмаға разы олмадығы сурәтдә бир ил өнҹәдән буну хәбәр вермәлидир. Иорданија кралы Икинҹи Абдуллаһ өтән ил елан етди ки, бу мәнтәгәләр барәдә иҹарә мүгавиләсинин мүддәти битмишдир.
Öтән ај Иорданија дөвләтинин мәтбуат катиби Ҹәманә Ғәнимәт деди: “26 октјабрда Багура вә Ғәмәр әразиләринин Тәл-Әвивә иҹарәјә верилмә мүддәти битир вә бу мүгавилә һеч вахт узадылмајаҹаг.”
508 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP