Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2020

Ҝенерал Һаҹызадә Ејн әл-Әсәд әмәлијјатынын тәфәррүатларыны ачыглады

Ислам Ингилабы Кешикчиләр Гвардијасынын аерокосмик гүввәләринин команданы ҝенерал Һаҹызадә бу ҝүн кечирдији мәтбуат конфрансында шәһид Гасим Сүлејманинин интигамынын алынмасы истигамәтиндә Американын Ејн әл-Әсәд һәрби һава базасына ракет һүҹуму әмәлијјатынын деталларыны ачыглајыб.

Ејн әл-Әсәдә һүҹумда онларла өлү вә јаралы
Аерокосмик гүввәләринин команданы дејиб:
“Шәһид Сүлејманинин интигамынын алынмасы истигамәтиндә Американын ән мүһүм базаларындан биринә ракет зәрбәси ендирилмәси бөјүк бир әмәлијјатын башланғыҹы иди. Бу әмәлијјат бүтүн реҝионда давам едәҹәкди вә мүтләг һәјата кечирилмәли бир һәрәкәт иди.”
Ҝенерал әлавә едиб: “Биз бу әмәлијјатда бир кәси өлдүрмәк ардынҹа дејилдик. Бахмајараг ки, онларла адам өлдү вә јараланды вә Ҹ-130 тәјјарәси илә башга јерә апарылды. Биз әҝәр өлдүрмәк истәсәјдик, әмәлијјаты елә гурардыг ки, илк аддымда 500 өлү олсун. Онлар буна ҹаваб верәҹәји тәгдирдә шәраит дәјишәҹәкди вә биз Америка һәрби гүввәләринин ҹанынын горунмасына вәзифәли дејилдик. Беләликлә, икинҹи вә үчүнҹү аддымда 48 саат әрзиндә 4-5 мин тәлафатлары олаҹагды.

Јаралылары дашымаг үчүн 9 учуш һәјата кечирилди
Онлар базаларыны бошалтдыгларыны дејирләр. Һалбуки, биз әмәлијјаты һәјата кечирдијимиз вахт бу базада 2000-2500 нәфәр гүввә вар иди. Әмәлијјатын ардынҹа Ҹ-130 тәјјарәси јаралылары Иорданија вә ишғал едилмиш Фәләстинә дашымаг үчүн азындан 9 чыхыш учушу һәјата кечирди, бир нечә Ҹһиноок һелекоптери дә јаралылары Бағдадда хәстәханалара көчүрдү.
Америкалылар өзләри етираф етдиләр ки, нечә ҝүн һазыр ол вәзијјәтиндә олублар вә әмәлијјатдан габаг 7-си МГ-9 олмагла 12 әдәд тәјјарә илә кәшфијјат, горума вә дөјүшә һазырлыг әмәлијјатлары һәјата кечирирдиләр, 6-7 сәрнишинсиз тәјјарә вә өзләри дә нараһатлыгла ҝөзләјирдиләр.
Биз онларын һүҹумдан мүһафизә вәзијјәти сечәҹәкләрини дүшүнүрдүк, лакин ҝөрдүк ки, силлә ҝөзләјирләр. Силләни алдыгдан сонра бир гәдәр сакит олдулар.”

Америка базаларына тәрәф 13 әдәд ракет атдыг
Ҝенерал Һаҹызадә СЕПАҺ аерокосмик гүввәләринин Америка илә гаршылашмаға һазыр олдуғуну билдирәрәк дејиб: “Америка базаларына тәрәф 13 әдәд ракет атдыг, лакин илк саатда бир нечә јүз ракет атмаға һазыр идик. Белә дүшүнүрдүк ки, һәр ики тәрәфин тәмкин ҝөстәрмәјәҹәји сурәтдә бу гаршыдурма 3 ҝүнлә 1 һәфтә арасында мәһдуд шәкилдә давам едәҹәк. Бу дурум үчүн нечә мин ракети һазыр вәзијјәтә ҝәтирмишдик.”
Аерокосмик гүввәләрин команданы дејиб: “Бүтүн ракетләр һәдәфә дәјди, һәтта бизим ракетләримизә тәрәф бир ҝүллә дә атылмады. Америкалыларын чохлу сајда тәјјарәсинин учуш етмәсинә бахмајараг, (ракетләримизин) гаршысыны ала билмәдиләр.”

Шәһид Сүлејманин террор едилмәсиндә иштирак едән базалар
Һаҹызадә шәһид Сүлејманинин террор едилмәсиндә иштирак едән өлкә вә базаларын да адыны ачыглајараг дејиб: “Илк саатларда шәһид Сүлејманинин террор едилмәсиндә иштирак етмиш базалары таныја билдик. Бу террор әмәлијјатында Таҹи, Ејн әл-Әсәд, Иорданијанын Шәһид Мәфәр, Күвејтин Әли әл-Салим базаларынын ролу олмушду.”
СЕПАҺ ҝенералы әмәлијјатин диҝәр тәфәррүатларыны шәрһ едәрәк дејиб: “Мүбаризә вә интигамын башланмасы үчүн илк сечимимиз Таҹи базасы иди вә о, илк вариант кими сечилди. Лакин әмәлијјатдан бир гәдәр әввәл һәдәфимизи дәјишдик вә Ејн әл-Әсәди сечдик.

Таҹи базасыны нијә вурмадыг?
Таҹи базасы Казимејнә јахын олдуғу вә Америка илә Ирагын мүштәрәк базасы олдуғундан, диҝәр тәрәфдән дә ракетләрин зәрбәси вә партлајышларын динҹ әһали үчүн нараһатлыг јарада биләҹәјиндән нараһат олдуғумуз үчүн бу базаны вурмаг фикриндән дөндүк вә Американын Ирагда, бәлкә дә реҝионда ән бөјүк базасы олан Ејн әл-Әсәди сечдик.

Ејн әл-Әсәд команданлыг мәркәзи мәһв едилди
Ејн әл-Әсәд базасы Бағдадын 170 км-дә јерләшир вә сечдијимиз һәдәфләр һәгигәтдә Американын мүһарибә машынына, америкалыларын команданлыг нәзарәти мәркәзинә, әсас дрон вә һелекоптер бригадаларына зәрбә вурмаг иди.
Һәјата кечирдијимиз планы әмәлијјатын илкин далғасы кими планлашдырмышдыг. Әмәлијјатын давамы үчүн дүшмәнин һәрәкәтинин неҹәлијинә диггәт етмәклә бизим Ирагда әмәлијјатымыз мәһдуд ола биләрди вә Американын мәнтәгәдәки диҝәр базаларына тәрәф ҝенишләнә биләрди.”

Әмәлијјатда Фатеһ-313 вә Гијам ракетләриндән истифадә олунду
Әмәлијјатда истифадә олунан ракет типләринә дә ишарә едән Һаҹызадә дејиб: “Ејн әл-Әсәд Иран Ислам Республикасындан ән узаг вә ән бөјүк база иди. Бу әмәлијјатда һәдәфләри мәһв етмәк үчүн Фатеһ-313-дән Гијама кими әввәлҹәдән тәјин етдијимиз рекетләрдән истифадә етдик.”

Америка дронларына гаршы електроник әмәлијјат
Ракет әмәлијјатындан сонра индијә кими барәсиндә данышмадығымыз вә габагҹадан һазырладығымыз хүсуси тәҹһизатларла бир әмәлијјат һәјата кечирдик. Ракет әмәлијјатындан 15 дәгигә сонра електроник дөјүш әмәлијјаты һәјата кечирдик вә Американын Ејн әл-Әсәд үзәриндә учмагда олан сәрнишинсиз тәјјарәләрини бир нечә анлыг нәзарәтдән чыхартдыг, онларын әлагә вә ҝөрүнтү линкләрини мәһв етдик. Бу әмәлијјат онлары вәһшәтә салды.
Ракет зәрбәләриндән сонра америкалылар дәјән зијаны өјрәнмәјә сәј едирдиләр. Бу иш мәнтәгә үзәриндә учушлар һәјата кечирән 8 әдәд МГ-9 дронларынын камералары васитәсилә илә анбаан изләнир вә ҝөрүнтүләр ҝөндәрилирди. Бу дронлар нәзарәтдән чыхдыгдан сонра онлар ракет зәрбәсиндән дә бөјүк мәнәви зәрбәјә дүчар олдулар.”

Шәһидләримизин ганынын дәјәри
Аерокосмик гүввәләрин команданы вурғулајыб: “Бизим шәһидләримизин ганынын дәјәри чох бөјүкдүр вә онун үчүн һансыса һәдд гојмаг мүмкүн дејилдир. Сөзсүз, онларын ганынын баһасы гаршысында америкалыларын базаларына зәрбә вурмаг, јахуд онларын тәјјарәләрини мәһв етмәк, һәтта Трампы өлдүрмәк дә аздыр. Онларын ганынын һәгиги дәјәри Али Мәгамлы Рәһбәрин дә вурғуладығы кими Американын мәнтәгәдән тамамилә чыхмасыдыр.”

Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра һеч өлкә Америка әлејһинә бир ҝүллә дә ата билмәмишди
Ҝенерал Һаҹызадә дејиб: “Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра һеч бир өлкә Америка әлејһинә атылан бир ҝүлләнин дә мәсулијјәтини өз өһдәсинә алмамышды. Ҝенерал Сүлејманијә гаршы намәрдҹәсинә террор актына ҹаваб олараг һәјата кечән ракет әмәлијјаты, бүтүн груплар вә әһали арасында јаранмыш јекдилликлә мәнтәгә һадисәләри тарихиндә јени сәһифә јаратды.
Америка халгына төвсијә едирәм ки, бу әмәлијјатдан вә сон һадисәләрдән ибрәт алсын вә өз башчыларына мәнтәгәдән аз хәрҹлә чыхмаг барәдә тәзјиг ҝөстәрсин. Әрәб өлкәләринә дә төвсијә едирәм: ҝөрдүнүз ки, америкалылар сизә ҝөрә мүһарибәјә ҝирмәдиләр вә ҝәләҹәкдә дә буна ҝетмәјәҹәкләр, үстәлик өзләринә ҝөрә дә мүһарибәјә дахил олмадылар.
Сөзсүз ки, бүтүн халглар вә мүгавимәт гүввәләри америкалылары чыхартмаг үчүн тәлаш ҝөстәрәҹәкләр. Үмидварам ки, дөвләтләр бу ишдә ирәлидә олаҹаг. Ираг дөвләти вә парламенти америкалы гүввәләрин бу өлкәдән чыхмасы лајиһәсини гәбул етдији кими диҝәр өлкәләр дә бу ишдә өндә дајанаҹаг. Бундан гејри сурәтдә халглар зор ҝүҹүнә америкалылары мәнтәгәдән чыхараҹаг.”
Ҝенерал Һаҹызадә даһа сонра дејиб: “Биз ИШИД террорчулары кими террорчу груплара гаршы һәјата кечирдијимиз әмәлијјатларда ҹаваб ҝөзләмирдик. Лакин сөзсүз ки, шәһид Сүлејманинин интигамы әмәлијјатында бизим гаршымызда Америка дајанырды. Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра Америка базаларына бир ҝүллә дә атылмамышды. Бунунла белә биз реаксија ҝөзләјирдик вә өзүмүзү дөјүшә һазырламышдыг. Әлбәттә, бизим сонракы зәрбәләримиз даһа ағыр вә даһа ҝениш олаҹагды. Лакин онларын тәмкин ҝөстәрмәси илә дөјүш давам етмәди.”
506 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP