Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Јанвар 2020

Ираг: Русијадан силаһ алмаг Ирагын гануни һаггыдыр

Ираг Парламенти Тәһлүкәсизлик вә Мүдафиә комиссијасынын үзвү Американын бу өлкә әлејһинә мүмкүн санксијаларыны әһәмијјәтсиз адландырараг Бағдадын силаһ алмагда азад олдуғуну дејиб.
Əли әл-Ғаними “Ираг әл-Јәвм” гәзетинә вердији ачыглмада дејиб: “Американын Ираг әлејһинә санксија тәтбиг етмәси үчүн АБШ-да гәрар гәбул едән мәркәзләрин разылығы лазымдыр. Америка Ирага гаршы санксија тәтбиг етсә дә, бу санксијалар заһири санксијалар олаҹаг вә тәсирсиз галаҹаг.”
Тәһлүкәсизлик вә Мүдафиә комиссијасынын үзвү билдириб: “Өлкә Конститусијасына ујғун олараг Ираг һәрби аваданлыг, тәҹһизат вә өлкәнин вәзијјәтинә ујғун олараг һәр нөв мүдафиә системи алмагда азаддыр.”
Əли әл-Ғаними вурғулајыб ки, Русија С-400 мүдафиә системини өлкәјә ҝәтирилмәси үчүн бу ишә Русија нәзарәт етмәлидир вә Русија Ираг гүввәләринә бу системдән истифадә тәлимләрини вермәлидир.
Бу мәсәлә илә бағлы Парлементин Тәһлүкәсизлик вә Мүдафиә комиссијасынын сәдри Мәһәммәдрза Талиб дә Русијадан истәјиб ки, Бағдады реҝионал вә бејнәлхалг гаршыдурмалардан узаг сахламаг үчүн мүдахилә етсин.
Комиссија сәдри вурғулајыб: “Америка өтән 16 ил әрзиндә Ирагла суверен бир өлкә кими дејил, ишғал едилмиш өлкә кими давранмышдыр.”
О һабелә билдириб ки, Ираг ордусунун Русија силаһлары илә тәҹһиз едилмәси Америка илә мүгајисәдә даһа уҹуз баша ҝәлир.
351 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP