Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Јанвар 2020

Грип олмамаг үчүн бу мејвәни јејин!

Гыш ајларынын ән дадлы мејвәләриндән бири дә һејвадыр.

Мејвәсиндә тәбии туршу, А вә Ҹ витамини, пектин вә танен маддәләри олан һејва бир чох хәстәлијин дәрманыдыр. Һәкимләр гышда грип олмамаг үчүн бол һејва сују ичмәји вә мејвәсини јемәји мәсләһәт ҝөрүрләр.

Һејва габығы вә тохуму гајнадылыб ичиләрсә, сидикјолу илтиһабларына фајдалыдыр. Иштаһ ачыр, бөјрәк вә сидик торбасы илтиһабларыны арадан галдырыр. Һејва сују бәдәни тәрләтмәк үчүн јахшыдыр. Ҝөз гапаглары вә кирпикләрин илтиһабланмасы заманы һејва сују илә ҝөзләрин јујулмасы фајдалыдыр. Һәмчинин, боғаз ағрысы заманы гурудулмуш һејваны суда сахлајыб, һәмин су илә гаргара етмәк проблемин арадан галдырылмасына мүсбәт тәсир едә биләр.
393 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP